יום שישי, ו’ תמוז התשפ”ד
Search
Close this search box.

מעלת התהילים קובץ רבנים

מעלת התהילים מר' שמעון בר יוחאי כפי שמובא בזהר הקדוש

מעלת התהילים קובץ רבנים. אשרי האיש הלומד תהילים, שעליהם אמרו, באלין שירין ותושבחון דקאמר דוד אית בהון רזין ומלין עילאין ברזי דחכמתא בגין דכולהו ברוח קדישא אתאמרו דהוה שריא רוח קודשא עליה דדוד והוה אמר שירתא, ובגין כך כולהו ברזי דחכמתא אתאמרו” תרגום: בשירות ותשבחות אלו שאמר דוד, יש בהם סודות ודברים עליונים ברזי החכמה, שכולם ברוח הקודש נאמרו, ששרתה רוח הקודש על דוד ואמר שירה , ולכן כולם נאמרו ברזי החכמה.” (זוהר ח”א קעט. וע”ע פסחים קיז. תה”ל ה).

מעלת התהילים קובץ רבנים. אשרי האיש הלומד תהילים, שעוד אמרו על דוד, שזכה ואמר שירה מלמטה למעלה, וזכה לדרגה זו. ולא אמר שירה זאת אלא בסוף ימיו, שאז היה בשלמות יתירה (זוהר ח”ג רפה).

מעלת התהילים קובץ רבנים. אשרי האיש הלומד תהילים, שכך אמרו על דוד המלך, שהיה מנגן בכינורו בארבע מיני ניגון, בשיר פשוט שזהו “י”, ובשיר כפול שזהו “יד”, ובשיר משולש שזהו “ידו”, ובשיר מרובע שזהו “ידוד”. ועולים שבעים ושתים פנים (זוהר ח”ג רכז. ותיקוני זהר דף כז, ב).

קבר רשבי תהילים הללויה
התמונה באדיבות ויקיפדיה

מעלת התהילים - השל"ה הקדוש.

“כל האומר תהילים בכל יום כאילו קיים כל התורה כולה”

אין לנו דבר גדול יותר מספר תהילים שכלול מן הכל: רבים שבחים להשם יתברך, ורבים מזמורים הם על התעוררות התשובה, ורבים מזמורים הם של בקשות מחילה וסליחה והכל מיד ה’ השכיל דוד המלך ע”ה ברוח הקודש. והאומר תהילים הוא כמתפלל, והוא גם כן כעוסק בתורה.

“מי שחשקה נפשו לידבק בו יתברך ובשבחיו אז ידבק עצמו בספר תהילים” , “אשרי האיש אשר אומר תהילים בשירה ובזמרה, בשמחה ובכוונת הלב, ולא כמו הדור הזה שאומרים במרוצה ובלתי כוונה. אלא אם ירצו לקבל שכר עליהם יהיה אמירתן בנחת רוח לפני השם יתברך צריכין לומר בנחת”.

קבר השלה תהילים הללויה
התמונה באדיבות ויקיפדיה

ר' חיים יוסף דוד אזולאי החיד"א על מעלת תהילים.

אשרי האיש הלומד תהילים, שכן סגולה גדולה לאומרו בחג השבועות, כי דוד המלך הייתה מנוחתו ביום זה והוא יומא דהילולא דיליה, ועוד יעלו לרצון ביותר אמירת תהילותיו.
ונרמז גם בשי”ן של אש’רי דהיינו שבועות, וגם ש’בת שבו היתה מנוחתו.

(תה”ל יג, ב’ החיד”א, מורה באצבע-סיון).

החידא תהילים הללויה
התמונה באדיבות ויקיפדיה

מעלת התהילים מבעל היסוד יוסף.

אשרי האיש הלומד תהילים, וקובע עצמו לאמרם תדיר, כמו שכתב בספר יסוד יוסף: אל יהי קל בעיניך לומר שיעור קבוע תהילים בכל יום, כי על כן נקראים מזמורים שמכריתין ומזמנין ומחתכין הקליפות שלא יקטרגו קודם שמתחילין להתפלל. ועל ידי אמירת תהילים באים הרבה הצלחות לעולם.

(הרב בעל יסוד יוסף זצ”ל, הוא רבו של בעל קב הישר. וכ”כ במ”ש הרמ”מ מלובביץ זת”ע בס’ שערי מנהג והלכה או”ח סי’ צ’, וכן הוא בקובץ מכתבים המצורף לתהילים מהד’ חב”ד, על התקנה במנהגי חב”ד לקבוע סדר אמירת תהילים בכל יום, ועיקר הטעם מתוך שמחה וטוב לבב).

הרב מנחם מנדל שנאורסון מילובביץ על מעלת תהילים.

אשרי האיש הלומד תהילים, ומשתדל לאומרם בציבור ועבור הכלל מתוך שמחה וטוב לבב. שגדול עניין אמירת תהילים בציבור וכוונתם הפנימית הנוגעת לכלל ישראל ממש בגשמיות, בבני חיי ומזונא, וברוחניות בטל אורות שפע ברכה, הצלחה, ישועה וגאולה.

(הרמ”מ מלובביץ זת”ע, בקובץ מכתבים, בספר תהילים מהד’ חב”ד).

אשרי האיש הלומד תהילים, שכך נאמר בהם ובכוח סגולת אמירתם, אלו ידעתם כחם של פסוקי תהילים ופעולתם בשמי רום, הייתם אומרים אותם בכל עת. תדעו שמזמורי תהילים שוברים כל המחיצות, ועולים בעילוי אחר עילוי, בלי שום הפרעה, ומשתטחים לפני אדון העולמים ופועלים פעולתם בחסד וברחמים

(תהילים מהד’ חב”ד).

מעלת התהילים הרב מנחם מנדל שנאורסון מילובביץ תהילים הללויה
התמונה באדיבות ויקיפדיה

הרב קוק על מעלת תהילים.

אשרי האיש הלומד תהילים, שבו וממנו חתימת תקוה לגאולתם של ישראל. ועליו נאמר באורות הקודש: יקום ישראל על רגליו, יתרומם בגבורה בארץ חמדתו, יביע את אמרת נבואתו ממקור חיי נשמתו, יקיץ לתחיה את גרעיני החיים הנרדמים בלב כל אדם וכל חי, כל הנשמה תהלל יה הללויה

(מרן הראי”ה קוק זצ”ל, בספ’ אוה”ק ד, תנ).

הרב קוק תהילים הללויה
התמונה באדיבות ויקיפדיה

רבי ישראל אבוחצירא "בבא סאלי" על מעלת תהילים.

“יש באמירת תהילים סגולה מיוחדת, ופסוקי ה תהילים פועלים עצומות בשמים”.


אשרי האיש הלומד תהילים, שכך מעשה רב מספרים על מנהגו של המקובל צדיק יסוד עולם רבינו ישראל אביחצירא זצוק”ל, שהיה נוהג בכל יום לאחר שסיים את לימודו ב”חק ישראל” לומר חמשה פרקי תהילים, ובאופן זה סיים את ספר התהילים מידי חודש בחודש. וכך אמר ופסק דברו: חובה על כל יהודי לסיים לפחות אחת לחודש את כל ספר התהילים. ועוד אמר, כי יש באמירת תהילים סגולה מיוחדת, ופסוקי התהילים פועלים עצומות בשמים

(ספר “בבא סאלי רבינו הקדוש” מאת הרב אליהו אלפסי משמשו בקדש, בעמ’ 112).

מעלת התהילים הבבא סאלי תהילים הללויה
התמונה באדיבות tehillim-center.co.il

הרמב"ם - רבי משה בן מימון על מעלת תהילים.

אשרי האיש הלומד תהילים, שכך אמרו, האומר תהילים בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם-הבא, שכן דוד המע”ה חמד והתאווה בתהילותיו לחיי העולם הבא, שנאמר (תהילים כז, יג) לולא האמנתי לראות בטוב ה’ בארץ חיים. ועוד שהוא זוכה להיות תחת כסא הכבוד.

(רמב”ם הל’ תשובה ח, יא. ספר ארחות צדיקים, בהקדמה.)

רבי צדוק הכהן על מעלת קריאת תהילים.

אשרי האיש הלומד תהילים, שהרי בקש דוד שאמירת תהילים תועיל להציל מדמיוני היצר. וכך פירשו בכתוב (תהילים קיט, פ) יהי לבי תמים בחוקיך. אמר דוד, רבון העולם, כשאני עוסק בחוקיך לא יהיה רשות ליצר הרע להציץ בי, שנאמר (תהילים ו, יא) הורני ה’ דרכך אהלך באמתך. ונראה פירושו, דהמדרש מפרש הפסוק הורני ה’ דרכך, אימתי, כשאהלך באמתך.

(רבי צדוק הכהן בספר צדקת הצדיק, אות רח. ורבי שמחה בונים מפרשיסחא זצ”ל בספר קול שמחה, פרשת בא).

מעלת התהילים קובץ רבנים

המלבי"ם בהקדמה לספר תהילים.

אשרי האיש הלומד תהילים, שכך כתב עליו המלבי”ם בהקדמתו, שהוא בית קדש הקדשים בית האוצר היקר הזה, מלא יקר כל קדש, מלא הדר כל כבוד ועוז, אוצר בתוכו כל מחמדנו אשר היו לנו מימי קדם, בעוד רוח השיר חי בפי שרי קדש, בעוד התנוסס רוח ה’ על נעים זמירות ישראל עלי הגיון בכינור, בהיכלו כבוד אומר כלו.

כל אדם יחזה בו, כל תפלה וכל תחנה, כל הודאה וכל תהילה, על כל דבר ועל כל עניין, צוקה או תשועה, צרה או רוחה, אשר יהיה ליחיד או לרבים, בתהלוכות העתים ומסבות הזמן הסוער על כל עוברי ים החיים בהמון משבריו ושאון גליו. גם יש בו סגולות יקרות ומטמוני מסתרים מסוד ה’ ליראיו, תרופות וסמי חיים, ומפתחות אל שערי שמים.

(מלבי”ם בהקדמתו על תהילים).

רבי אלימלך מליזנסק "הנעם אלימלך" על מעלת תהילים.

אשרי האיש הלומד תהילים, שכן אמרו, לכך נקראים שירי דוד מלכנו תהילים שיכולין לפעול על ידם הכל ואין שטן ואין פגע רע. וזהו שירו לה’ כו’ תהילתו בקהל חסידים, פירוש עניין התהילה הוא ביד החסידים המתחסדים עם קונם.

(רבי אלימלך מליזנסק זצ”ל, בספר נועם אלימלך, ליקוטי שושנה).

“מזמורי תהילים הם מפתחות המתאימות לכל היכלות הרחמים רפואה ישועה ופרנסה. ולכך נקראים שירי דוד מלכנו תהילים. שיכולין לפעול בידם הכל ואין שטן ואין פגע רע.”

רבי יעקב כולי בספרו מעם לועז על מעלת תהילים.

אשרי האיש הלומד תהילים, שבהם רמזו חז”ל מאה ברכות שחייב אדם בכל יום, בפסוק כי כן יבורך גבר

(תהילים קכח. פי’ מעם לועז בהק’ על תהילים)

אשרי האיש הלומד תהילים, שיש בהם ק”ן מזמורים שהם כנגד ק”ן צפור, והוא סוד בתורת הח”ן (פי’ מעם לועז בהק’ על תהילים, וראה מ”ש בזוהר ח”ג פרשת וירא פרשת בלק, רבי אלעזר אמר… אבל כתיב גם צפור מצאה בית ודרור קן לה וגו’. וכי דוד מלכא על צפרא בעלמא הוה אמר מלה דא. אלא ..הכי אתמר גם צפור מצאה בית אלין רוחיהון דצדיקייא”. ועוד הרבה).

הרב זכריה תנעמי דרך הקודש על מעלת תהילים.

אשרי האיש הלומד תהילים, שכך אמרו בהם, אם תרצה בן אדם לחוש את נועם הדבקות האלהית וזהר חנה, בעוה”ז – אם יש את נפשך לדעת את המקום בו פורח גם עדניה בהדר פארו ובהוד יופיו – התבונן בחזיון האחד שאין שני לו בגדלו, חזיון הדבקות והתגלותו בנשמה האלהית השירית, נשמתו של דוד המלך ע”ה

(מדברי מו”ר הרב זכריה תנעמי שליט”א, בספרו דרך הקודש).

"פרדס מנחם" על תהילים.

אשרי האיש הלומד תהילים, שכן אמרו, בשעה שבן דוד יבוא במהרה בימינו, מיד הוא שואל מי מחסידיו באמירת תהילים ובסעודות מלווה מלכה במוצש”ק. וכל מי שימצא, יזכה להיות בין חסידיו תמיד, אשרי לו ואשרי חלקו.

(ב’ פרדס מנחם בכתי”ק).

“על ידי תהילים מקרבים את הגאולה השלימה”, “טוב מאוד להיות לאדם קשר תמידי עם דוד המלך עליו השלום. במהרה בימינו כשיבוא משיח בן דוד, ראשית שאלתו: מי מחסידיו באמירת תהילים ובסעודות מלווה-מלכה. ומי שיהיה נמצא מחיילותיו של בית דוד התמידיים , אשרי לו ואשרי חלקו”

הספר שערי אורה על מעלת תהילים.

אשרי האיש הלומד תהילים, שכך אמרו בהם, אם תרצה בן אדם לחוש את נועם הדבקות האלהית וזהר חנה, בעוה”ז – אם יש את נפשך לדעת את המקום בו פורח גם עדניה בהדר פארו ובהוד יופיו – התבונן בחזיון האחד שאין שני לו בגדלו, חזיון הדבקות והתגלותו בנשמה האלהית השירית, נשמתו של דוד המלך ע”ה.

(מדברי מו”ר הרב זכריה תנעמי שליט”א, בספרו דרך הקודש).

"עמק המלך" על מעלת לימוד תהילים.

אשרי האיש הלומד תהילים, שכך אמרו בהם, אם תרצה בן אדם לחוש את נועם הדבקות האלהית וזהר חנה, בעוה”ז – אם יש את נפשך לדעת את המקום בו פורח גם עדניה בהדר פארו ובהוד יופיו – התבונן בחזיון האחד שאין שני לו בגדלו, חזיון הדבקות והתגלותו בנשמה האלהית השירית, נשמתו של דוד המלך ע”ה.

(מדברי מו”ר הרב זכריה תנעמי שליט”א, בספרו דרך הקודש).

"ישמח ישראל" על מעלת תהילים.

אשרי האיש הלומד תהילים, שהוא וכל אחד יכולים למצוא אור נשמתם בספר תהילים, בכל דור ועד ביאת הגואל במהרה בימנו, אמן. שהרי דוד היה נשמת כל ישראל, וזה שהוא אומר: תהילת ה’ ידבר פי ויברך כל בשר שם קדשו לעולם ועד.

(בשם ס’ ישמח ישראל, פר’ עקב).

“כנודע דוד המלך היה נשמת כלל ישראל, כמו שכתוב: ”תהלת ה’ ידבר פי ויברך כל בשר שם קדשו…”. דוד המלך היה עושה ספר תהילים עבור כל סוגי בני אדם, וכולם יכולים למצוא את עצמם בספר תהילים עד ביאת הגואל במהרה בימנו. אמן. וזה שכתוב: ויברך כל בשר שם קדשו לעולם ועד, בכל מצב שיהיה.”

סגולות בספר תהילים – באות ש'

אשרי האיש הלומד תהילים, שהוא מועיל לו בעולם הזה ולעולם הבא. ומעשה שסיפר הגה”ק מנעסכיז זיע”א, על איש אחד שהיה עוסק אחר הרחיים, וכל ימיו היה אומר מזמורי תהילים. ובשעה שנפטר, ראה צדיק אחד כי דוד המלך יצא לקראת האיש עם כינורו בידו, והיה מנגן ושמח שמחה גדולה

(בס’ זיכרון טוב).

הרב חיים יעקב צוקרמן על מעלת התהילים.

אשרי האיש הלומד תהילים, שעליהם אמרו בשם האדמו”ר מסאסוב זצ”ל, כי בשעה שבני ישראל אומרים תהילים גם יעקב אבינו וכל שנים עשר שבטי י-ה משתתפים עמהם להושיעם. ורמז הוא בפסוק ‘בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב, ס”ת בתהלים.

(הרב חיים יעקב צוקרמן זצ”ל בספרו אוצר חיים עה”ת, שמות. וכ”כ בס’ מעיינה של תורה שמות בשם הרה”צ מבנדין זצ”ל. וראה עוד לעיל מה שכתבנו ברמז גם בראשי תיבות הפסוק על יעקב שהיה אומר כל ספר תהילים בבית לבן).

"אסיפת מאמרים" על מעלת תהילים.

“מה שיש קבלה מצדיקים לומר כל ספר תהילים בלי הפסק, והוא סגולה לכל דבר, אמר על זה הרב הקדוש מוה”מ מסאווראן שההמון סוברים שהפירוש בלי הפסק היינו שלא יפסוק בינתיים באיזה דיבור, אבל אני אומר הפירוש בלי הפסק, שלא יהיה שום הפסק כלל מלבו לפיו, ויהיו שווים בעת אמירתו כל מזמורי תהילים, וזוהי סגולה נפלאה לכל דבר.”

אשרי האיש הלומד תהילים, כי מעלתם נמשכת אל התורה האלוהית כדמות וצורה ותכלית אליה.
(פירוש אבן יחיא, בהקדמתו לתהילים).

אשרי האיש הלומד תהילים, שכן אמרו קבלה מרבי אלימלך זיע”א, שכל האומר שלוש פעמים תהילים ביום אחד חשוב לו כתענית משבת לשבת ושכרו גדול.

(ב’ קונטרס האשל בתהילים, מקדש מעט).

מעלת התהילים קובץ רבנים

“ידוע שדוד המלך חיבר ספר תהילים חמשה ספרים נגד חמשה חומשי תורה, נמצא כלול וגנוז בו כל התורה כולה.”

(דגל מחנה אפרים)

“איש אחד היה עוסק אחר הרחיים והיה אומר תהילים כל ימיו, וכשנפטר, ראה צדיק אחד שדוד המלך עליו השלום יצא עם כינורו לקראתו והיה מנגן ושמח שמחה גדולה.”

(הגאון הקדוש מנעכסיז)

על כמה דברים שצריכים לאדם, כמו פרנסה וכדומה או שאר הרפתקאות יאמר כל תהילים מההתחלה לסוף בלי שום הפסק.”

(רבי פנחס מקוריץ)

"אסיפת מאמרים 2" על מעלת תהילים.

אשרי האיש הלומד תהילים, שאמירתו בג’ זמנים היא מסוגלת עד מאד: בשבת, בר”ח וימים טובים, ולמעלה מהם באלול. וסימנך פתח באשר’י וסיים באשר’י, ר”ת אשר’י, א’לול, ש’בתות, ר’אש חודש, י’ום טוב.

(תה”ל יג, בשם הרב חמדת ימים, ענייני שבת דף פז).

“ועל כן אל יהי קל בעיניך לומר שיעור קבוע תהילים בכל יום, כי על כן נקראים ”מזמורים”, שמכריתין ומזמינין ומחתכין הקליפות שלא יקטרגו קודם שמתחילין להתפלל. ועל ידי אמירת ה תהילים באים הרבה הצלות לעולם.”

“אם רוצה להרבות בתפילה, יוכל לומר תהילים, שהוא כעוסק בתורה, ויש בה סגולות הרבה.”

( שבות יעקב ).

אשרי האיש הלומד תהילים, שעל ידי זה מתעורר מקור הברכה העליונה ובכוחו להתפלל לשם להשפיע כל הטובות והברכות על כל ישראל, בכלל ובפרט, ברוחניות ובגשמיות חיי ומזוני ורפואה

(מגן אברהם להמגיד הקדוש מטריסק זיע”א).

אשרי האיש הלומד תהילים, שהוא הספר המפורסם בתהילותיו, בפי כל עורכי שיח תפילותיהם אליו, הוא ספר התהילות, ומיטב כל התפילות, הנקרא בפי הכל בשם “תהילים”.

אשרי האיש הלומד תהילים, שיש בהם תועלת גדולה לאדם להיות דבק בקונו, בתורתו ובמצוותיו, ומביאים את הלומד בהם לידי הכנעה, ומצילים אותו מעוון הנורא של לשון הרע

(בספר ראש דוד, פר’ חקת).

אשרי האיש הלומד תהילים, וכאשר יתעסקו ישראל באמירת תהילים בלב נשבר, ימחול להם הקב”ה על כל עוונותיהם

(פי’ מים רבים על תהילים).

מעלת התהילים קובץ רבנים

תגובה אחת

  1. יישר כח גדול על קובץ אימרות טהורות מקדושי עליון בעניין אמירת תהילים עוצמותיו וסגלותיו … זכות דוד מלכא משיחה תעמוד לכם ולזרעכם מעתה ועד עולם אמן סלה

    אליהו פרץ

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ההרשמה התבצעה וצוות הללויה ירשום את האותיות בספר עבור החיילים הגיבורים שלנו. יחד ננצח.

שימו לב!

כדי לכתוב ספר תורה וכדי להמשיך ולעמול אנו זקוקים לעזרתכם

השקיעו מספר דקות והוסיפו זכויות לעם ישראל