סגולות בספר תהילים

סגולות בספר תהילים – באות א'

אוהב

שירבו לך אוהבים – תהילים פרק קיא


לקיים אהבת אהובים – תהילים פרק קלג 

אויב

לנצח אויביו –תהילים פרק קלג 


לפחד אויב – תהילים פרק קיט


להינקם מאויביו – תהילים פרק נד


לאבד האויבים – תהילים פרק יא


להינצל מיד אויב – תהילים פרק מד

אישה

אשה שבניה מתים –תהילים פרק קכו 


מי שיש לו אשה רעה – תהילים פרק מה            


שונא לאשתו –  תהילים פרק מו


שונא לאשתו – תהילים פרק קלט


שונא לאשתו – תהילים פרק קמ 

אסיר

לנאסר בכלי ברזל – תהילים פרק נו

אפיקורוס

ליתן מענה –  תהילים פרק קיח


ליתן מענה – תהילים פרק קיט

אריה

להינצל מאריה – תהילים פרק צ

אש

להינצל מאש וממים – תהילים פרק עו

סגולות בספר תהילים – באות ב'

בית

לבנין הבית – תהילים פרק מב


לבנין הבית – תהילים פרק מג

בנים

לאשה שבניה מתים – תהילים פרק לג

בעל דין

לנצח בעל דין – תהילים פרק צג

בקשה

אם צריך דבר מאדם – תהילים פרק סח

סגולות בספר תהילים – באות ג'

גאוה

להשפילה – תהילים פרק עה


להשפילה – תהילים פרק קלא


להשפילה – תהילים פרק קלח

גבורה

להתגבר בגבורותיו – תהילים פרק קיב

גנב

לפרסם הגנב – תהילים פרק טז

סגולות בספר תהילים – באות ד'

דין

לדינא – תהילים פרק קיט/ ל


טוב לדין – תהילים פרק כ


לנצח את בעל דינו – תהילים פרק צג

דרך

לאומרו בדרך – תהילים פרק יז


לילך בדרך – תהילים פרק לד


לילך בדרך – תהילים פרק נ


לילך בדרך – תהילים פרק קיט

סגולות בספר תהילים – באות ה'

הודאה

להלל לה’ כל מזמור

הלשנה

מי שהלשינוהו חנם – תהילים פרק קיז

הפלה

לאשה שמפלת נפלים – תהילים פרק א

הצלה

להושיע את העיר –תהילים פרק פז


להושיע את העיר – תהילים פרק פח

הצלחה

הצלחה – תהילים פרק נז


הצלחה – תהילים פרק קח

סגולות בספר תהילים – באות ז'

זדונות

להודות על הזדונות – תהילים פרק קלו

זנות

לטמא הזנות – תהילים פרק נא


לחמדן וזנאי – תהילים פרק סט

סגולות בספר תהילים – באות ח'

חולה

לנער חולה – תהילים פרק ט


קדחת – תהילים פרק מט


קדחת – תהילים פרק סז


קדחת – תהילים פרק קה


קדחת – תהילים פרק קו


קדחת – תהילים פרק קז


לרזה גופו מרוב חולי – תהילים פרק פד


חולי השוקיים – תהילים פרק קמב


חולי הזרוע – תהילים פרק קמג


שבירת היד – תהילים פרק קמד


לכאב לב – תהילים פרק קמא


למאבד איבריו – תהילים פרק פט


לחשש עין ימנית – תהילים פרק קיט / ג


לחולי הטחול – תהילים פרק קיט / ז


לכרס עליון – תהילים פרק קיט / ח


לכל כוליא בגופו – תהילים פרק קיט / ט


לניפוח האף הימני – תהילים פרק קיט / כ


לניפוח האף שמאל – תהילים פרק קיט / פ


לחשש יד ימין – תהילים פרק קיט / מ


לחשש יד שמאל – תהילים פרק קיט / ע


לחשש רגל שמאל – תהילים פרק קיט / ק


לחשש אוזן ימין – תהילים פרק קיט / ר


לחשש אוזן שמאל – תהילים פרק קיט / ת

חולשה

שלא יחלש – תהילים פרק יב

חטא

להישמר מחטא – תהילים פרק קיט / ה

חיה

חיות רעות – תהילים פרק כז

חכמה

לקבלת חכמה – תהילים פרק יט

חלום

לשאלת חלום – תהילים פרק כג

חן

למצוא חן – תהילים פרק ח


למצוא חן – תהילים פרק עא


לחן וחסד בעיני המלכות – תהילים פרק עח

חסיד

להיות חסיד – תהילים פרק צט

חרב

למכת חרב – תהילים פרק קמו

חשד

סגולות בספר תהילים – באות י'

ילדים

מי שמתו ילדיה – תהילים פרק קכו


מי שמתו ילדיה – תהילים פרק לג

ים

סערה בים – תהילים פרק ב

יצר הרע

נגד עצת היצר – תהילים פרק נט

סגולות בספר תהילים – באות כ'

כלב

כלב רע – תהילים פרק נח

סגולות בספר תהילים – באות ל'

לילה

לצאת בלילה יחידי – תהילים פרק קכא

לימוד

להגיד קודם הלימוד תהילים – תהילים פרק קלד

ליסטים

להינצל מליסטים – תהילים פרק נ

לשון הרע

להסיר מעליו לשון הרע – תהילים פרק נב

סגולות בספר תהילים – באות מ'

מושל

להבעית מושל – תהילים פרק קיט

להרחיק מזיק

להרחיק המזיקים מעליו – תהילים פרק קד

מים

להינצל משטף מים – תהילים פרק כד


להינצל משטף מים – תהילים פרק עו

מינות

לבטל עבודתה –תהילים פרק פ 


לבטל עבודתה – תהילים פרק פא            


לבטל עבודתה –  תהילים פרק קיג


להתווכח עמהם – תהילים פרק קטו


להתווכח עמהם – תהילים פרק קיח 

מיתה

להנצל ממיתה משונה – תהילים פרק יג


להנצל ממיתה משונה – תהילים פרק קטז

מכשול

שלא יכשילוהו בעירו – תהילים פרק צה

מלחמה

לילך למלחמה – תהילים פרק ס


לילך למלחמה – תהילים פרק ע


לילך למלחמה – תהילים פרק פג

מלכות

לחן וחסד במלכות – תהילים פרק עח

מלכים

להינצל ממלכים – תהילים פרק יח

מסחר

להצליח במסחר – תהילים פרק קיד


להצליח במסחר – תהילים פרק סג

מצוה

שתתקיים בידו מצוה – תהילים פרק קיט


לדבר מצוה – תהילים פרק קכט

סגולות בספר תהילים – באות נ'

נהר

לעבור בנהר – תהילים פרק קכו


מי שמתו ילדיה – תהילים פרק סד

נחש

לנשיכת נחש – תהילים פרק קמז

נס

לראות ניסים גדולים – תהילים פרק צב

סגולות בספר תהילים – באות ס'

סחורה

להצליח במסחר – תהילים פרק קיד


להצליח במסחר – תהילים פרק סג

סכנה

לכל צרה וסכנה – תהילים פרק כו

ספינה

לעבור בספינה – תהילים פרק קכד


לעבור בספינה – תהילים פרק קל

סגולות בספר תהילים – באות ע'

עבודה זרה

לבל יעבוד ע”ז – תהילים פרק פ


לבל יעבוד ע”ז – תהילים פרק פא

עיניים

לחולי עיניים – תהילים פרק ו


לחשש עין ימין – תהילים פרק קיט


לחשש עין שמאל – תהילים פרק קיט

עין הרע

להסיר עין הרע – תהילים פרק לא

עצה

אם יעץ עליך דבר רע – תהילים פרק לח

עקרה

לאשה עקרה – תהילים פרק קב


לאשה עקרה – תהילים פרק קג

סגולות בספר תהילים – באות פ'

פחד

להינצל מפחד – תהילים פרק יד


להינצל מפחד – תהילים פרק עג


להינצל מפחד – תהילים פרק קמה


אם ירא לשבת בבית – תהילים פרק סא

פיוס

לפייס את חבירך – תהילים פרק פה

פרנסה

לעבור בספינה – תהילים פרק מא

סגולות בספר תהילים – באות צ'

צער

לכל צער – תהילים פרק כב

צרה

לכל צרה וסכנה – תהילים פרק כו


שלא תפול ביום צרה – תהילים פרק עז

צרכים

לבקש צרכיך – תהילים פרק קיט

סגולות בספר תהילים – באות ק'

קדחת

לחולה קדחת – תהילים פרק מט


לקדחת תמידית – תהילים פרק סז


לקדחת תמידית – תהילים פרק קז


לקדחת השלישית – תהילים פרק קו


לקדחת הרביעית – תהילים פרק קה

סגולות בספר תהילים – באות ר'

ראש

לכאב ראש – תהילים פרק ג

רוח

למי שיש לו רוח –תהילים פרק סו


לרוח בישא – תהילים פרק סח

רוח רעה

למי שיש לו רוח רעה – תהילים פרק כט


למי שיש לו רוח רעה – תהילים פרק מ


למי שיש לו רוח רעה – תהילים פרק פו


למי שיש לו רוח רעה – תהילים פרק ה


למי שיש לו רוח רעה – תהילים פרק צא

רחמים

לבקשת רחמים – תהילים פרק לב

ריב

אם קמו עליך מריבים –תהילים פרק לה

רשעים

לכלות רשעים – תהילים פרק לו

סגולות בספר תהילים – באות ש'

שבועה

לפרוץ בשבועות – תהילים פרק קלב

שד

להמית שד – תהילים פרק טו

שונאים

שיפחדו ממך –תהילים פרק מג


שיפחדו ממך – תהילים פרק מח           


להבריח שונאים –  תהילים פרק ז


שיש לו שונאים – תהילים פרק עד


שיש לו שונאים – תהילים פרק י


להשמיד שונאים – תהילים פרק קיט


שונא לאשתו – תהילים פרק מ


שונא לאשתו – תהילים פרק מו


שונא לאשתו – תהילים פרק קלט


להכניע שונאים – תהילים פרק עט


אם מעיק עליך – תהילים פרק צד


אם מעיק עליך – תהילים פרק קט


שישלימו לך – תהילים פרק קי


שישלימו לך – תהילים פרק קלז

שודדים

להינצל משודדים – תהילים פרק נ

שלטון

לילך לפני שלטון – תהילים פרק כא

שליחות

להצליח בשליחותך – תהילים פרק פב

שלום

לשלום עם חבירו – תהילים פרק צח


לשלום עם חבירו – תהילים פרק קב

שריפה

להנצל משריפה – תהילים פרק קמח


שלא תרבה – תהילים פרק קמט

סגולות בספר תהילים – באות ת'

תינוק

לתינוק שנולד – תהילים פרק קכז

תפילה

לאחר מנחה וערבית – תהילים פרק סב


לתפילה – תהילים פרק כח

תענית

למתענה – תהילים פרק לט

תשובה

לעשות תשובה – תהילים פרק ד

סגולות בספר תהילים - כללי

טוב לכל מאן דבעי

לילך אצל אדם גדול

סגולות בספר תהילים