יום חמישי, ז’ סיון התשפ”ד
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

סגולות בספר תהילים

סגולות בספר תהילים – באות א'

אוהב

שירבו לך אוהבים – תהילים פרק קיא


לקיים אהבת אהובים – תהילים פרק קלג 

אויב

לנצח אויביו –תהילים פרק קלג 


לפחד אויב – תהילים פרק קיט


להינקם מאויביו – תהילים פרק נד


לאבד האויבים – תהילים פרק יא


להינצל מיד אויב – תהילים פרק מד

אישה

אשה שבניה מתים –תהילים פרק קכו 


מי שיש לו אשה רעה – תהילים פרק מה            


שונא לאשתו –  תהילים פרק מו


שונא לאשתו – תהילים פרק קלט


שונא לאשתו – תהילים פרק קמ 

אסיר

לנאסר בכלי ברזל – תהילים פרק נו

אפיקורוס

ליתן מענה –  תהילים פרק קיח


ליתן מענה – תהילים פרק קיט

אריה

להינצל מאריה – תהילים פרק צ

אש

להינצל מאש וממים – תהילים פרק עו

סגולות בספר תהילים – באות ב'

בית

לבנין הבית – תהילים פרק מב


לבנין הבית – תהילים פרק מג

בנים

לאשה שבניה מתים – תהילים פרק לג

בעל דין

לנצח בעל דין – תהילים פרק צג

בקשה

אם צריך דבר מאדם – תהילים פרק סח

סגולות בספר תהילים – באות ג'

גאוה

להשפילה – תהילים פרק עה


להשפילה – תהילים פרק קלא


להשפילה – תהילים פרק קלח

גבורה

להתגבר בגבורותיו – תהילים פרק קיב

גנב

לפרסם הגנב – תהילים פרק טז

סגולות בספר תהילים – באות ד'

דין

לדינא – תהילים פרק קיט/ ל


טוב לדין – תהילים פרק כ


לנצח את בעל דינו – תהילים פרק צג

דרך

לאומרו בדרך – תהילים פרק יז


לילך בדרך – תהילים פרק לד


לילך בדרך – תהילים פרק נ


לילך בדרך – תהילים פרק קיט

סגולות בספר תהילים – באות ה'

הודאה

להלל לה’ כל מזמור

הלשנה

מי שהלשינוהו חנם – תהילים פרק קיז

הפלה

לאשה שמפלת נפלים – תהילים פרק א

הצלה

להושיע את העיר –תהילים פרק פז


להושיע את העיר – תהילים פרק פח

הצלחה

הצלחה – תהילים פרק נז


הצלחה – תהילים פרק קח

סגולות בספר תהילים – באות ז'

זדונות

להודות על הזדונות – תהילים פרק קלו

זנות

לטמא הזנות – תהילים פרק נא


לחמדן וזנאי – תהילים פרק סט

סגולות בספר תהילים – באות ח'

חולה

לנער חולה – תהילים פרק ט


קדחת – תהילים פרק מט


קדחת – תהילים פרק סז


קדחת – תהילים פרק קה


קדחת – תהילים פרק קו


קדחת – תהילים פרק קז


לרזה גופו מרוב חולי – תהילים פרק פד


חולי השוקיים – תהילים פרק קמב


חולי הזרוע – תהילים פרק קמג


שבירת היד – תהילים פרק קמד


לכאב לב – תהילים פרק קמא


למאבד איבריו – תהילים פרק פט


לחשש עין ימנית – תהילים פרק קיט / ג


לחולי הטחול – תהילים פרק קיט / ז


לכרס עליון – תהילים פרק קיט / ח


לכל כוליא בגופו – תהילים פרק קיט / ט


לניפוח האף הימני – תהילים פרק קיט / כ


לניפוח האף שמאל – תהילים פרק קיט / פ


לחשש יד ימין – תהילים פרק קיט / מ


לחשש יד שמאל – תהילים פרק קיט / ע


לחשש רגל שמאל – תהילים פרק קיט / ק


לחשש אוזן ימין – תהילים פרק קיט / ר


לחשש אוזן שמאל – תהילים פרק קיט / ת

חולשה

שלא יחלש – תהילים פרק יב

חטא

להישמר מחטא – תהילים פרק קיט / ה

חיה

חיות רעות – תהילים פרק כז

חכמה

לקבלת חכמה – תהילים פרק יט

חלום

לשאלת חלום – תהילים פרק כג

חן

למצוא חן – תהילים פרק ח


למצוא חן – תהילים פרק עא


לחן וחסד בעיני המלכות – תהילים פרק עח

חסיד

להיות חסיד – תהילים פרק צט

חרב

למכת חרב – תהילים פרק קמו

חשד

סגולות בספר תהילים – באות י'

ילדים

מי שמתו ילדיה – תהילים פרק קכו


מי שמתו ילדיה – תהילים פרק לג

ים

סערה בים – תהילים פרק ב

יצר הרע

נגד עצת היצר – תהילים פרק נט

סגולות בספר תהילים – באות כ'

כלב

כלב רע – תהילים פרק נח

סגולות בספר תהילים – באות ל'

לילה

לצאת בלילה יחידי – תהילים פרק קכא

לימוד

להגיד קודם הלימוד תהילים – תהילים פרק קלד

ליסטים

להינצל מליסטים – תהילים פרק נ

לשון הרע

להסיר מעליו לשון הרע – תהילים פרק נב

סגולות בספר תהילים – באות מ'

מושל

להבעית מושל – תהילים פרק קיט

להרחיק מזיק

להרחיק המזיקים מעליו – תהילים פרק קד

מים

להינצל משטף מים – תהילים פרק כד


להינצל משטף מים – תהילים פרק עו

מינות

לבטל עבודתה –תהילים פרק פ 


לבטל עבודתה – תהילים פרק פא            


לבטל עבודתה –  תהילים פרק קיג


להתווכח עמהם – תהילים פרק קטו


להתווכח עמהם – תהילים פרק קיח 

מיתה

להנצל ממיתה משונה – תהילים פרק יג


להנצל ממיתה משונה – תהילים פרק קטז

מכשול

שלא יכשילוהו בעירו – תהילים פרק צה

מלחמה

לילך למלחמה – תהילים פרק ס


לילך למלחמה – תהילים פרק ע


לילך למלחמה – תהילים פרק פג

מלכות

לחן וחסד במלכות – תהילים פרק עח

מלכים

להינצל ממלכים – תהילים פרק יח

מסחר

להצליח במסחר – תהילים פרק קיד


להצליח במסחר – תהילים פרק סג

מצוה

שתתקיים בידו מצוה – תהילים פרק קיט


לדבר מצוה – תהילים פרק קכט

סגולות בספר תהילים – באות נ'

נהר

לעבור בנהר – תהילים פרק קכו


מי שמתו ילדיה – תהילים פרק סד

נחש

לנשיכת נחש – תהילים פרק קמז

נס

לראות ניסים גדולים – תהילים פרק צב

סגולות בספר תהילים – באות ס'

סחורה

להצליח במסחר – תהילים פרק קיד


להצליח במסחר – תהילים פרק סג

סכנה

לכל צרה וסכנה – תהילים פרק כו

ספינה

לעבור בספינה – תהילים פרק קכד


לעבור בספינה – תהילים פרק קל

סגולות בספר תהילים – באות ע'

עבודה זרה

לבל יעבוד ע”ז – תהילים פרק פ


לבל יעבוד ע”ז – תהילים פרק פא

עיניים

לחולי עיניים – תהילים פרק ו


לחשש עין ימין – תהילים פרק קיט


לחשש עין שמאל – תהילים פרק קיט

עין הרע

להסיר עין הרע – תהילים פרק לא

עצה

אם יעץ עליך דבר רע – תהילים פרק לח

עקרה

לאשה עקרה – תהילים פרק קב


לאשה עקרה – תהילים פרק קג

סגולות בספר תהילים – באות פ'

פחד

להינצל מפחד – תהילים פרק יד


להינצל מפחד – תהילים פרק עג


להינצל מפחד – תהילים פרק קמה


אם ירא לשבת בבית – תהילים פרק סא

פיוס

לפייס את חבירך – תהילים פרק פה

פרנסה

לעבור בספינה – תהילים פרק מא

סגולות בספר תהילים – באות צ'

צער

לכל צער – תהילים פרק כב

צרה

לכל צרה וסכנה – תהילים פרק כו


שלא תפול ביום צרה – תהילים פרק עז

צרכים

לבקש צרכיך – תהילים פרק קיט

סגולות בספר תהילים – באות ק'

קדחת

לחולה קדחת – תהילים פרק מט


לקדחת תמידית – תהילים פרק סז


לקדחת תמידית – תהילים פרק קז


לקדחת השלישית – תהילים פרק קו


לקדחת הרביעית – תהילים פרק קה

סגולות בספר תהילים – באות ר'

ראש

לכאב ראש – תהילים פרק ג

רוח

למי שיש לו רוח –תהילים פרק סו


לרוח בישא – תהילים פרק סח

רוח רעה

למי שיש לו רוח רעה – תהילים פרק כט


למי שיש לו רוח רעה – תהילים פרק מ


למי שיש לו רוח רעה – תהילים פרק פו


למי שיש לו רוח רעה – תהילים פרק ה


למי שיש לו רוח רעה – תהילים פרק צא

רחמים

לבקשת רחמים – תהילים פרק לב

ריב

אם קמו עליך מריבים –תהילים פרק לה

רשעים

לכלות רשעים – תהילים פרק לו

סגולות בספר תהילים – באות ש'

שבועה

לפרוץ בשבועות – תהילים פרק קלב

שד

להמית שד – תהילים פרק טו

שונאים

שיפחדו ממך –תהילים פרק מג


שיפחדו ממך – תהילים פרק מח           


להבריח שונאים –  תהילים פרק ז


שיש לו שונאים – תהילים פרק עד


שיש לו שונאים – תהילים פרק י


להשמיד שונאים – תהילים פרק קיט


שונא לאשתו – תהילים פרק מ


שונא לאשתו – תהילים פרק מו


שונא לאשתו – תהילים פרק קלט


להכניע שונאים – תהילים פרק עט


אם מעיק עליך – תהילים פרק צד


אם מעיק עליך – תהילים פרק קט


שישלימו לך – תהילים פרק קי


שישלימו לך – תהילים פרק קלז

שודדים

להינצל משודדים – תהילים פרק נ

שלטון

לילך לפני שלטון – תהילים פרק כא

שליחות

להצליח בשליחותך – תהילים פרק פב

שלום

לשלום עם חבירו – תהילים פרק צח


לשלום עם חבירו – תהילים פרק קב

שריפה

להנצל משריפה – תהילים פרק קמח


שלא תרבה – תהילים פרק קמט

סגולות בספר תהילים – באות ת'

תינוק

לתינוק שנולד – תהילים פרק קכז

תפילה

לאחר מנחה וערבית – תהילים פרק סב


לתפילה – תהילים פרק כח

תענית

למתענה – תהילים פרק לט

תשובה

לעשות תשובה – תהילים פרק ד

סגולות בספר תהילים - כללי

טוב לכל מאן דבעי

לילך אצל אדם גדול

סגולות בספר תהילים

ההרשמה התבצעה וצוות הללויה ירשום את האותיות בספר עבור החיילים הגיבורים שלנו. יחד ננצח.

שימו לב!

כדי לכתוב ספר תורה וכדי להמשיך ולעמול אנו זקוקים לעזרתכם

השקיעו מספר דקות והוסיפו זכויות לעם ישראל