יום שישי, ו’ תמוז התשפ”ד
Search
Close this search box.

ואני תפילתי פרק 21 קיבוץ גלויות

הרב מאיר ערד על משמעות התפילה והכוונות בה על פי פשט, דרש, רמז וסוד והשבוע: “ברכה לקיבוץ גלויות”

שלום לכולם אנחנו ממשיכים בסדר תפילות השחר ואנחנו ממשיכים בתפילה מאוד מיוחדת וחשובה שאומרים אותה מדי בוקר. בתפילה הזאת אנחנו קודם כל משבחים את מלכותו של הקב”ה בעולם ומתפללים לקיבוץ הגלויות שאז הקב”ה יתגלה בצורה שלימה בעולם בבניין בית המקדש וקיבוץ נדחי ישראל. קודם כל כרגיל, נקרא את המילים של התפילה, נסביר אותן בקצרה ואז נתבונן קצת יותר בתוכן הפנימי של הדברים.
“אתה הוא ה’ האלוקים, בשמיים ובארץ ובשמי השמים העליונים” אתה הקב”ה מושל ושולט על הבריאה כולה גם על השמיים וגם על הארץ “אמת אתה הוא ראשון ואתה הוא אחרון ומבלעדיך אין אלוקים”. אתה הקב”ה ראשון קדמת את כל הבריאה אתה בסוף כל הבריאה וגם באמצע אתה היחיד ואין עוד מלבדו, הכל זה הוא והוא זה הכל. ואנחנו מבקשים ומתפללים “קבץ נפוצות קרוביך מארבע כנפות הארץ” מבקשים מהקב”ה שיאסוף את עם ישראל מכל קצוות תבל “יכירו וידעו כל באי עולם כי אתה הוא האלוקים לבדך לכל ממלכות הארץ” בזמן הזה שיהיה קיבוץ גלויות, תכיר הבריאה כולה איך אתה הקב”ה הוא המולך על כל העולם כולו “אתה האלוקים לבדך אתה עשית את השמיים ואת הארץ את הים ואת כל אשר בם ומי בכל מעשי ידייך בעליונים ובתחתונים שיאמר לך מה תעשה ומה תפעל” שום נברא לא מהשמיים לא מלאך ולא מהתחתונים בעולם שלנו שיכול להגיד לך מה לעשות ואיזה פעולה לבצע. “אבינו שבשמיים חי וקיים עשה עימנו צדקה וחסד בעבור שמך הגדול הגיבור והנורא שנקרא עלינו” גם אם לא מגיע לנו על פי שורת הדין מבקשים מהקב”ה שיעשה איתנו צדקה וחסד לפנים משורת הדין “וקיים לנו ה’ אלוקינו את הדבר שהבטחתנו על ידי צפניה חוזך כאמור” תקיים לנו את ההבטחה שצפניה הנביא התנבא שזוהי ההבטחה על קיבוץ הגלויות כמו שאמרנו קודם “בעת ההיא אביא אתכם ובעת קבצי אתכם כי אתן אתכם לשם ולתהילה בכל עמי הארץ, בשובי את שבותיכם לעינכם אמר ה‘” כלומר אנחנו מתנבאים ומבקשים את קיום הנבואה שעם ישראל כולו יתקבץ מכל המקומות ואז עם ישראל יהיה לשם ולתהילה בכל עמי הארץ שיחזור מכל קצווי תבל לארץ ישראל. זה פשט הדברים.
כשאנחנו מדברים על קיבוץ גלויות יש שאלה שנשאלת מתי בדיוק יקרה קיבוץ גלויות בסדר הגאולה. הרי בגאולה יש כמה שלבים. יש בניין בית המקדש, יש קיבוץ גלויות, מה יהיה קודם? קודם יבנה המקדש או קודם יתקבצו הגלויות ויחזור עם ישראל לאדמתו. בעניין הזה ישנם דעות שונות. יש את הדוגמא לדעת הזוהר. הזוהר אומר “יבנה בית המקדש לקדמיתא ולבתר יוקים לה מעפרא” אומר הזוהר הקדוש קודם כל יבנה בית המקדש לראשונה תבנה ירושלים ורק אחר כך הקב”ה יקים את כנסת ישראל מעפרה כלומר יקבץ את עם ישראל. הזוהר הקדוש מסתמך על פסוק, “בונה ירושלים ה’ נדחי ישראל יכנס” קודם כל הוא בונה את ירושלים והמקדש ואחר כך מקבץ את הגלויות. לעומת זאת יש מדרש אחר שאומר “אין ירושלים נבנית עד שיתכנסו הגלויות” כלומר, קודם כל יהיה כינוס של הגלויות, כל עם ישראל יחזור לישראל ואחרי שהוא יחזור לארץ ישראל אז תבנה ירושלים ובית המקדש. ואם נשים לב למשהו מאוד מעניין גם בתפילת שמונה עשרה, בברכות שאנחנו מבקשים על הגאולה, קודם כל מבקשים על קיבוץ הגלויות, קודם כל הברכה “תקע בשופר גדול לחרותינו ושא נס לקבץ גלויותנו” ורק אחר כך אנחנו אומרים ומבקשים על בניין ירושלים “ולירושלים עירך ברחמים תשוב ובנה אותה במהרה בימינו”. אז איך הדברים יתנהלו, קודם קיבוץ גלויות ואחר כך בניין ירושלים? כמו המדרש שהזכרנו? או כדברי הזוהר ומדרשים אחרים שקודם כל יבנה המקדש ואחר כך יתקבצו הגלויות?
האמת, שאין תשובה חד משמעית לשאלה הזאת כיוון שזה תלוי גם כן מה הסדר הרוחני שהגאולה תבוא דרכו. ידוע שיש “זכו ולא זכו” סדר טבעי וסדר ניסי. הרמב”ם לדוגמא שהוא מתאר את סדר הגאולה באופן טבעי הוא מדבר כמו הזוהר, שקודם כל יבנה המקדש ורק אחר כך מקבץ את נדחי ישראל. לעומת זאת אם עם ישראל יזכה והוא יגיע למצב של “זכו” אז יכול להיות שקיבוץ גלויות יהיה כבר בהתחלה, במקביל ואולי אפילו לפני בניין בית המקדש. כידוע מה שאומרים חכמים “לא זכו – עני רוכב על חמור, זכו – על ענני שמיא”. אם עם ישראל יזכה, הוא יגיע לארץ ישראל עם ענני שמיא עם עננים מיוחדים שיביאו את כולם. ממילא בוודאי שזה יכול לקרות בבת אחת וברגע אחד. אז איך הדברים יהיו בדיוק אנחנו לא יודעים, אנחנו כמובן מצפים ומייחלים לזמן הזה ומתפללים שזה יהיה באופן הכי קל והכי טוב ושעם ישראל יהיו בדרגה של “זכו” והכל יקרה במהירות וכבר בהתחלה יקובצו נדחי ישראל. והאמת שכבר היום אנחנו רואים מעין והתחלה של קיבוץ גלויות. נפילת הקומוניזם, נפילת מסך הברזל, זה שיהודים מכל העולם מגיעים לארץ ישראל, נכון זה עוד לא בשלימות, עוד לא הגיע המשיח, הגאולה ממש עוד לא התחילה, אבל סימנים כבר רואים קודם הגאולה. זה שיהודים מגיעים ומתקבצים לארץ ישראל, זה כבר מסימני הגאולה, זה מעין והתחלה לקיבוץ גלויות כפי שהרבי מליובביטש מסביר. והאמת, שקיבוץ גלויות יש לו משמעות נוספת. קיבוץ גלויות זה לא רק שעם ישראל נמצא בחוץ לארץ וחוזר לארץ ישראל. עם ישראל התפזר בין האומות לשם מטרה. לשם תכלית. המדרש אומר, הגמרא אומרת, לא גלו ישראל בין האומות, אלא בשביל שיתווספו עליהם גרים. כלומר, כל המטרה שעם ישראל יתפזר זה כדי שיתווספו להם גרים, מה הכוונה? הרי ידוע שאנחנו לא מעודדים גרים, מגיע גר להתגייר מקבלים אותו אם זה גרות אמיתית לפי ההלכה, אבל לא מעודדים גיור, וכמה כבר גרים התקבצו לעם ישראל במהלך ההיסטוריה? אחד פה, אחד שם, האם זאת הסיבה שעם ישראל ירד לגלות למשך מאות ואלפי שנים?! אבל בחסידות מוסבר שהגרים זה לא רק אותם האנשים מאומות העולם שהתווספו לעם ישראל, אלא אותם ניצוצות של קדושה שנמצאים מפוזרים בכל מקום ומקום. יש ניצוצות של קדושה שנמצאים בכל פינה בעולם. ואנחנו תפקידנו לאסוף ולקבץ את אותם ניצוצות הקדושה ושכל אותםניצוצות הקדושה יעלו ויתרוממו ממקומם הנמוך ויגלו בהם את הפונציאל האלוקי הטמון בהם, שזה נקרא בירור הניצוצות, אז גם כן תגיע הגאולה וזו המשמעות הפנימית הרוחנית של קיבוץ נדחי ישראל זה לא רק לקבץ את עם ישראל בעצמו, אלא בזה שעם ישראל מתקבץ הוא מביא יחד איתו את כל הניצוצות שזה כל אותם דברים שהיהודים השתמשו בהם במשך הגלות וגילו בהם את הקדושה ואת האלוקות. הרי הניצוצות האלו מתכנסים ומגיעים לשורשם האמיתי למקורם האמיתי ואז מתגלה כוחו וגודלו של הקב”ה בכל המציאות. בעזרת השם שאנחנו בזמן ובתקופה שבה אנחנו נמצאים כבר נתבררו הניצוצות. עם ישראל כבר מגיע לארץ ישראל ורק צריך להגיע לשלמות של הגאולה האמיתית והשלמה תיכף ומיד ממש.
נעצור כאן

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ההרשמה התבצעה וצוות הללויה ירשום את האותיות בספר עבור החיילים הגיבורים שלנו. יחד ננצח.

שימו לב!

כדי לכתוב ספר תורה וכדי להמשיך ולעמול אנו זקוקים לעזרתכם

השקיעו מספר דקות והוסיפו זכויות לעם ישראל