יום שישי, ו’ תמוז התשפ”ד
Search
Close this search box.

ואני תפילתי פרק 25 ייחוד קודשא

הרב מאיר ערד על משמעות התפילה והכוונות בה על פי פשט, דרש, רמז וסוד והשבוע: “לשם ייחוד קודשא בריך הוא”

שלום לכולם אנחנו ממשיכים בסדר התפילה עם ביאור התפילה על פי הפשט ועל פי הפנימיות. היום אנחנו נעבור לברוך שאמר שזה תחילת פסוקי דזמרא אבל לפני ברוך שאמר ישנם שתי שורות שאומרים והן מאוד חשובות ועליהם נתעכב הפעם. לפני ברוך שאמר אומרים לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתא לייחדא שם י-ה בו-ה בייחודא שלים בשם כל ישראל. נסביר במילים פשוטות קודם כל את מה שקראנו ונרחיב קצת.
לשם ייחוד – אנחנו בעצם מבקשים ואומרים לפני התפילה שהתפילה הזאת היא לשם לצורך ייחוד. מה זה ייחוד? אחדות, חיבור. חיבור של מה? של קודשא בריך הוא ושכניתא. הקדוש ברוך הוא והשכינה. יש את הקב”ה ויש את השכינה. מה זה לא אותו הדבר? מה ההבדל בינהן? לא, יש קודשא בריך הוא ויש את השכינה ואנחנו עושים את החיבור בינהן.
לייחדא שם י-ה בו-ה – השם של הקב”ה מורכב מארבע אותיות י האות הראשונה ה – האות השניה ו – אות שלישית וה – האות הרביעית והאחרונה. עושים חיבור בין הי וה הראשונים לבין הו וה האחרונים. יש כביכול את שמו של הקב”ה כפי שהוא מחולק לשניים ועושים חיבור בין שני חלקי השמות. גם את זה צריך להסביר מה הוא אותו חיבור מה הוא מבטא והוא משלים ומבטא אחדות שלמה של כל עם ישראל. לא רק בשם ה’ באופן פרטי אלא בשמם של כל עם ישראל.
קודם כל ישנם כאלו שאומרים לשם ייחוד לפני כל מצווה וכל תפילה אבל השם ייחודש אומרים לפני ברוך שאמר הוא לשם ייחוד שצריך להתכוון עליך לא רק בשביל הברוך שאמר ולפני שהולכים להתפלל. אלא כל התפילות וכל המצוות שאנחנו נעשה במשך היום המטרה שלהן זה לפעול את אותו חיבור ואותו ייחוד של קודשא בריך הוא ושכינתא, של הקב”ה ושל השכינה. לכן ה”לשם ייחוד” הזה הוא לשם ייחוד כללי שנמשך כביכול על כל היום וכל התפילה באופן של פעולה נמשכת, לא פעולה חד פעמית, פעולה נמשכת באותו חיבור ואותה אחדות בכל היום כולו בכל התפילות כולן בכל המעשים שהאדם עושה.
מה מבטא אותו חיבור. אז כמו שאמרנו, החיבור הוא קודם כל בין קודשא בריך הוא ושכינתא. הקב”ה והשכינה. הם שניהם הקב” ה לכאורה, מה ההבדל? המילה הקדוש ברוך הוא, קדוש מלשון מובדל. הקב”ה מבטא את הגילוי של ה’ שהוא מעל הנבראים. מעל העולמות. שכינה לעומת זאת, המילה שכינה היא מלשון שוכן ומתלבש. זה אותו אור אלוקי שיורד בתוך המציאות בתוך הבריאה שמאיר בתוך העולמות והנבראים. אלו שני אופני התגלות של הקב”ה. הקב”ה מגלה את עצמו באופן של קודשא בריך הוא באופן אינסופי מובדל ומופרש מהעולמות. אור ללא גבולות שהעולמות המוגבלים לא יכולים להכיל את אותו אור אלא הוא נשאר למעלה כביכול נשאר מקיף ויש עוד צורת התגלות שנקראת שכינה וזה כבר אור מוגבל יותר אור מצומצם, אור שהוא נמוך ומתאים את עצמו לנבראים. בלשון של החסידות והקבלה זה נקרא אור הסובב כל עלמין ואור הממלא כל עלמין. האור הסובב זה האור המקיף האור האינסופי האור הלא מוגבל והאור הממלא זה האור שנכנס פנימה בתוך הנבראים שהוא כבר אור מצומצם ומוגבל. אנחנו אומרים בתחילת התפילה את אותו דבר שאמרנו וזה נכון על כל מצווה שהמטרה של התפילה ומטרת המצוות שאנחנו עושים זה לפעול חיבור בין קודשא בריך הוא לשכינתא בין הקב”ה לשכינה זאת אומרת לעשות חיבור ביןאותו אור מובדל אור נעלה ומקיף אינסופי עם האור המוגבל שיש בעולמות. במילים פשוטות, כשאנחנו עושים מצווה, מה זה מצווה? מצווה זה גילוי של הקב”ה ואת המצוות עושים איפה? בעולם שלנו בעולם הגשמי בגוף הגשמי עם החפצים הגשמיים. יש פה חיבור של הקב”ה והעולם חיבור של האור האינסופי יחד עם החלק המוגבל יותר והנמוך יותר במציאות. החיבור הזה הוא חיבור מאוד משמעותי והוא תכלית כל הבריאה. תכלית כל הבריאה זה להגיע למצב שהקב”ה בשלמותו האינסופית עם האור האינסופי שלו יתגלה בתוך המציאות. זה בדיוק הכוונה ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתא. הקב”ה שמופרש ומובדל מהעולמות שהוא אינסופי הוא יורד ומתגלה בעולמות בתוך השכינה בתוך המקום ששוכן ומתלבש בתוך המציאות.
החיבור הזה הוא החיבור בין שני החלקים בשמו של הקב”ה כמו שאמרנו. בין י-ה לבין ו-ה. י – ה שתי האותיות הראשונות בשמו של הקב”ה מבטאות את החלק הנעלה המובדל המופרש וה ו-ה האחרונות מבטאות את החלק הנמוך יותר שיורד עד לבריאה. כשיהודי עושה מצווה פה בעולם הוא מחבר את שני החלקים הוא מחבר י-ה עם הו-ה החלק המובדל והמופרש יחד עם החלק שנמצא בתוך העולם. לשם ייחוד קודשא בריך הוא וזכינתא באחדות שלמה ונפלאה ואנחנו ממשיכים ואומרים “בייחוד אשלים בשם כל ישראל” את האחדות הזאת אנחנו לא אומרים רק בשמנו אלא בשמם של כל עם ישראל. מה הכוונה? אותו אור שנקרא שכינה זה אותו אור שכולל את כל הנשמות של כלל עם ישראל. אם אני חושב רק על עצמי האחדות לא נעשית כדי שהאחדות הזאת תעשה צריך לחשוב על הכלל. אם אדם חושב רק על עצמו, אז האדם מבחינה פרטית הוא כמו איבר אחד מתוך הרבה איברים. האיבר היחיד הוא חשוב אבל הוא רק חלק וצריך שתהיה את השלמות. יש משפט מהזוהר “קודשא בריך הוא לא שריא באתר פגים” הקב”ה לא שורה במקום פגום רק במקום של שלמות. אם אני מחבל בעצמי כלל ישראל אם אני אומר את הדברים לא רק לתועלתי האישית לא רק לתועלתי החומרית אלא אפילו הרוחנית אבל אני עדיין חושב על עצמי הייחוד הזה לא נעשה בצורה שלמה כי אז אני רק פרט במציאות אני רק איבר אחד. הייחוד השלם נעשה בשם כל ישראל. אם אני מתחבר לכלל לכללות עם ישראל. מה זה אומר בצורה פשוטה, שאני ביום יום עושה דברים לא רק לתועלת עצמי, לא רק להתקדמות האישית שלי. בטח לא ההתקדמות החומרית והגשמית אלא גם ההתקדמות הרוחנית שלי אני צריך לחשוב על כלל ישראל יש לי שליחות בעולם יש לי מטרה יש לי תכלית לבצע את ההתגלות של השכינה בעולם התגלות קודשא בריך הוא ושכינתא. אם אני חושב על הכלל אז הקב”ה יכול להתגלות ולשרות בצורה השלמה שלו בעולם.
לכן ההקדמה הזאת בתפילה לשם קודשא בריך הוא ושכינתא היא הקדמה מאוד חשובה. שכן לפעמים האדם מתפלל והוא יכול לחשוב על מה אני מתפלל, שיהיה לי בריאות, פרנסה חכמה וכד’ אבל זה לא העניין. זה חשוב להתפלל על עצמך אבל זה רק חלק מהעניין. השלמות של העניין זה ייחוד אשלים בשם כל עם ישראל. אתה מתפלל על כללות העם אתה מתפלל על גאולה אתה מתפלל על החבר, על השני לא רק על עצמך. כשיש את החיבור הזה ואת האחדות הזאת בין כללות הנשמות בין כללות עם ישראל שיש הסתכלות ומבט כללי על המציאות לא רק מבט פרטי באופן אישי מה טוב לי ומה הקב”ה כביכול רוצה ומה רצונו בעולם אז האחדות הזאת נעשה בשם כל ישראל. אז זו הקדמה חשובה לפני ברוך שאמר שבעצם כמו שאמרנו היא הקדמה כללית לפני התפילה ולפני כל הפעולות והמצוות שעושים במשך היום שמטרתן להגיע לאותו רגע ואותו זמן ולהגיע לאותו חיבור ואחדות בין הקב”ה ובין השכינה בין הגילוי של האור הסובב והאור המקיף עם העולם המוגבל במציאות הגשמית שלנו.
נעצור כאן

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ההרשמה התבצעה וצוות הללויה ירשום את האותיות בספר עבור החיילים הגיבורים שלנו. יחד ננצח.

שימו לב!

כדי לכתוב ספר תורה וכדי להמשיך ולעמול אנו זקוקים לעזרתכם

השקיעו מספר דקות והוסיפו זכויות לעם ישראל