יום חמישי, ז’ סיון התשפ”ד
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

שתף:

פרשת ויקהל – מצוות הגורמות אחדות

ויקהל משה.
רבותינו בעלי אגדה אומרים:מתחילת התורה ועד סופה אין בה פרשה שנאמר בראשה “ויקהל” אלא זאת בלבד.אמר הקדוש ברוך:עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת,כדי
שילמדו ממך דורות דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת ולכנוס בבתי מדרשות ללמד ולהורות לישראל דברי תורה אסור והתר,כדי שיהא שמי הגדול מתקלס בין בני.
במעמד “ויקהל”כאן נצטוו על מצוות שבת “ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר אליהם…ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון לה’…”
וכן נאמר ב”ויקהל כאן על התרומות למשכן -“..זה הדבראשר צוה ה’ לאמור: קחו מאתכם תרומה לה’ כל נדיב לבו יביאה את תרומת ה’ זהב וכסף ונחושת…”.
ויש להבין מדוע דוקא שתי מצוות אלו -שבת ותרומת המשכן ,נאמרו בהקהל.
“בית אהרון ” מבאר:קיומו של עם ישראל תלוי באחדות-אחדות בינינו לבורא ,ואחדות בינינו לבין עצמינו שתי המצוות הללו שבת ומשכן ,גורמות לאחדות.הגמרא אומרת :”אתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדם”.’אדם’ הוא הבטוי היחיד המציין יצורי אנוש שאין בו צורת רבים.רבוי ‘איש’-אנשים .אבל אדם אין בו אפשרויות של רבים. על כן ,אומר ה”עוללות אפרים”,רק ישראל קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדם.
במתן תורה השיגו בני ישראל אחדות נפלאה כמו שנאמר “ויחן שם ישראל נגד ההר-כאיש אחד בלב אחד”. אך כשעשו את חטא העגל ,נעשה שוב פירוד ביניהם.למחרת יום הכיפורים ,כשנסלח חטא העגל צוה ה’ על מעמד “ויקהל” משה”,כדי לזרזם ולהביאם למצב של אחדות וצוה אותם על השבת והמשכן.משום ששתי מצוות אלו גורמות אחדות.
כיצד?
האחדות המשכן :,מעת שנבנה המשכן נאסרו הבמות,שלא יהא כל אחד מישראל בונה במה לעצמו.רק מקום אחד הותר,והוא מתרומת כל ישראל
ועוד הכרובים – פניהם איש אל אחיו סוככים בכנפיהם למעלה,להראות את האחדות בין איש לרעהו ובין ישראל לה’ יתברך.
האחדות המצות שבת:כל השבוע כל אחד מחזיק רשות לעצמו,אך לקראת שבת עושים ערובי חצרות אם אחד לא רצה להשתתף ,נאסרו לטלטל שם.
כמו כן נרמזים בשבת שני סוגי האחדות ,שהרי שבת היא זכר למעשה בראשית,וזהו רמז לקשר עם הבורא,שאנו מעידים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם ומנהיגו.שבת היא גם זכר ליציאת מצרים,ויש בכך רמז על הקשר בין אדם לחברו.
-“למען ינוח עבדך ואמתך כמוך.וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים.על כן כשרצה משה לתקן את אחדות העם אחרי סליחתו של הקדוש ברוך הוא ביום הכפורים ,צוה אותם על השבת ועל המשכן המעוררים את האחדות.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ההרשמה התבצעה וצוות הללויה ירשום את האותיות בספר עבור החיילים הגיבורים שלנו. יחד ננצח.

שימו לב!

כדי לכתוב ספר תורה וכדי להמשיך ולעמול אנו זקוקים לעזרתכם

השקיעו מספר דקות והוסיפו זכויות לעם ישראל