תהילים ספר ראשון

תהילים – פרק א

תהילים – פרק א פרק א בתהילים עוסק בהתעוררות לעסוק בתורה בלא חטא ואז יהיה בטוח שכל מעשה ידיו מצליחים ובהיפך הרשעים. (א) אַשְׁרֵי הָאִישׁ

קרא עוד »

תהילים – פרק ב

תהילים – פרק ב פרק ב בתהילים  ידבר לכל אדם שלא יתחכם על מדותיו של הקב”ה ואם יש לאדם איזה שמחה שיהיה ברעדה שלא יגרמו

קרא עוד »

תהילים – פרק ג

תהילים – פרק ג פרק  ג בתהילים עוסק ב: כשבא עונש על אדם אל יקוץ בתוכחות שמא לפי חטאו היה חייב עוד יותר וה’ יתברך

קרא עוד »

תהילים – פרק ד

תהילים – פרק ד פרק תהילים ד עוסק ב: מוסר לאדם שלא ילבין פני חברו ושלא יאמר רכילות ולשון הרע ושלא יקבלו. ולא יקנא אם

קרא עוד »

תהילים – פרק ה

תהילים – פרק ה פרק תהילים ה’ עוסק בתפלה לכל יחיד שהרשעים בשביל מעשיהם יאבדו וצדיקים ישמחו בשביל מעשיהם הטובים. (א) לַמְנַצֵּחַ אֶל הַנְּחִילוֹת מִזְמוֹר

קרא עוד »

תהילים – פרק ו

תהילים – פרק ו פרק תהילים ו עוסק בתפלה נוראה לכל אדם להתפלל בחליו שה’ יתברך ירפא אותו רפואת הנפש ורפואת הגוף וכל חולה המתפלל

קרא עוד »

תהילים – פרק ז

תהילים – פרק ז פרק תהילים ז עוסק ב: אם הקב”ה מיסר שונאך אל תשמח כאשר ענוש לצדיקים לא טוב ובשביל זה התנצל עצמו בכל

קרא עוד »

תהילים – פרק ח

תהילים – פרק ח פרק תהילים ח עוסק בשבח גדול להקב”ה על החסד שעשה עם אדם שפל אנושי ונתן להתחתונים התורה מה שנתקנאו בה מלאכי מעלה,

קרא עוד »

תהילים – פרק ט

תהילים – פרק ט פרק תהילים זה עוסק ב: יש לאדם ליתן שבח להקב”ה על שהצילו מיד שונאו העומד עליו לצערו ושהקב”ה שופט בצדק כל

קרא עוד »

תהילים – פרק י

תהילים – פרק י פרק תהילים י’ – יסופר הצלחת הרשע ואיך מתגאה בהצלחתו עד שאומר לית דין ולית דיין ושאין הקב”ה משגיח במעשה התחתונים.

קרא עוד »

תהילים – פרק יא

תהילים – פרק יא פרק תהילים יא עוסק בעניין גלות וגזירות אשר עמדו עלינו תמיד, ונתנו עיניהם עלינו, וכמה רבבות שנהרגו על דבר כבוד שמו

קרא עוד »

תהילים – פרק יב

תהילים – פרק יב בפרק תהילים יב’ המשורר מגנה אותם אנשים המלשינים ומספרים דלטורי ושפתי חלקות. (א) לַמְנַצֵּחַ עַל הַשְּׁמִינִית מִזְמוֹר לְדָוִד. (ב) הוֹשִׁיעָה יְהוָה

קרא עוד »

תהילים – פרק יג

תהילים – פרק יג פרק תהילים יג עוסק ב תפילה על אריכות הגלות. וכל אדם כשהוא בצרה יתפלל על צרותיו ועל אריכות הגלות. (א) לַמְנַצֵּחַ

קרא עוד »

תהילים – פרק יד

תהילים – פרק יד פרק תהילים יד מדבר על שתי מקדשות שחרבו, ואיך נבוכדנצר החריב בית ראשון, וטיטוס החריב בית שני. (א) לַמְנַצֵּחַ לְדָוִד אָמַר

קרא עוד »

תהילים – פרק טו

תהילים – פרק טו פרק תהילים טו עוסק בכמה מעלות ומידות טובות שראוי לאדם להתנהג בהם, ומי שיש בו כל המידות, הוא בטוח שישכון בגן

קרא עוד »

תהילים – פרק טז

תהילים – פרק טז פרק תהילים טז עוסק באם אדם צריך איזו בקשה, לא יבקש בזכות עצמו, באשר זכותו צריך להניח לבניו אחריו. (א) מִכְתָּם

קרא עוד »

תהילים – פרק יז

תהילים – פרק יז פרק תהילים יז עוסק ב – אל ידבר אדם גבוה מלפני הקב”ה שינסנו באיזה דבר עבירה, או על שאר דברים. ואם

קרא עוד »

תהילים – פרק יח

תהילים – פרק יח פרק תהילים יח עוסק ב: אם נעשה לאדם נס מפורסם, יש לו לומר שירה, ויכלול כל הניסים מיום בריאת עולם, כגון סדום

קרא עוד »

תהילים – פרק יט

תהילים – פרק יט פרק תהילים יט עוסק בראיית גבורתו של הקב”ה, יראה אל השמים והשמש והתורה ומתוכם נראה נוראות ונפלאות, עד שהבריות מספרים בשביל

קרא עוד »

תהילים – פרק כ

תהילים – פרק כ פרק תהילים כ תפילה למי שיש לו אוהב או קרוב באיזה צרה, אף שהוא רחוק ממנו ולא יכול לעזור לו, יאמר

קרא עוד »

תהילים – פרק כב

תהילים – פרק כב פרק תהילים כב עוסק בתפילה לכל יחיד על אריכות הגלות בן העכו”ם מעגמת הלב – מה שהיינו מקדם במעלה עליונה ולנדור

קרא עוד »

תהילים – פרק כג

תהילים – פרק כג פרק תהילים כג עוסק ב: כשהיה דוד המלך ביער חרת, ולא היה לו מידי לאכול ולשתות, וכמעט יצאה נשמתו, והזדמן לו

קרא עוד »

תהילים – פרק כד

תהילים – פרק כד פרק תהילים כד עוסק בתפילה שאם יש איזה דבר שהוא קידוש השם, יתפלל שיעשה בשביל קדושת שמו יתברך, לא בשבילו. ויזכור

קרא עוד »

תהילים – פרק כה

תהילים – פרק כה פרק תהילים כה עוסק בכך שראוי לאדם למסור נפשו בשביל קדושת שמו יתברך, כפועל שעושה מלאכה אצל בעל הבית בשביל מועט

קרא עוד »

תהילים – פרק כו

תהילים – פרק כו פרק תהילים כו עוסק בדוד המלך שמתחזק בתפילה ובחסידות נגד הקב”ה, עד שהיה מקנא עצמו למי שהיה במעלה וביראה יותר ממנו,

קרא עוד »

תהילים – פרק כז

תהילים – פרק כז פרק תהילים כז עוסק בהודאה ושבח בביטחונו בהש”י שמנצח מלחמותיו, ומ”מ אינו חפץ במלחמות, באשר שאינו יכול לקנות שלימות. רק אחת

קרא עוד »

תהילים – פרק כח

תהילים – פרק כח פרק תהילים כח עוסק בתפילה לכל יחיד ויחידה, שהקב”ה יעזרהו לילך בדרך הטוב, וימנעו מלילך עם רשעים פועלי און, וישלם לרשעים

קרא עוד »

תהילים – פרק כט

תהילים – פרק כט פרק תהילים כט עוסק ב: מזמור זה הם ח”י אזכרות, ונגדם תקנו חכמינו ז”ל ח”י ברכות. ויש לפרש כל מזמור על

קרא עוד »

תהילים – פרק ל

תהילים – פרק ל פרק תהילים ל עוסק במוסר שאל יצטער אדם אם הקב”ה שולח עליו ייסורים בעוה”ז, שאי אפשר לבוא לידי עוה”ב אלא ע”י

קרא עוד »

תהילים – פרק לא

תהילים – פרק לא פרק תהילים לא עוסק במוסר היות בטחונו בהקב”ה, וליתן נשמתו לפיקדון, ויבטח בהקב”ה. וכל העתים הם בידו לעשות כמו שירצה. (א)לַמְנַצֵּחַ

קרא עוד »

תהילים – פרק לב

תהילים – פרק לב פרק תהילים זה עוסק ב: ידבר מוסרים גדולים והכלל הוא אשרי לאדם שיעשה תשובה ויש לו ייסורים בעוה”ז ולא יהיה כבהמה

קרא עוד »

תהילים – פרק לג

תהילים – פרק לג פרק תהילים זה עוסק ב: מוסר גדול לצדיקים ולישרים שיהללו את הקב”ה באשר כל מי שיודע יותר בחכמת התורה יותר ראוי

קרא עוד »

תהילים – פרק לד

תהילים – פרק לד בפרק תהילים זה בו נתבאר, כשהיה דוד אצל אכיש אחיו של גלית והיה בסכנה גדולה היה עושה עצמו כשוטה והוריד רירו

קרא עוד »

תהילים – פרק לה

תהילים – פרק לה פרק תהילים זה עוסק ב: תפילה נוראה ונפלאה על שונאיו שיהיו כמוץ ומלאך ה’ רודפם והכל באה מעם ה’ יתברך. (א)

קרא עוד »

תהילים – פרק לו

תהילים – פרק לו פרק תהילים זה עוסק ב: מוסר על אותם אנשים הלכו אחר יצרם והיצר הרע אומר להם שאל ישימו מוראו של הקב”ה

קרא עוד »

תהילים – פרק לז

תהילים – פרק לז פרק תהילים זה עוסק ב: דוד המלך מוכיח דורו, שאל יקנאו ברשעים ובהצלחתם ויש לחוש שיתפתו להם. אלא יבטחו ב- ה’.

קרא עוד »

תהילים – פרק לח

תהילים – פרק לח פרק תהילים זה עוסק ב: תפילה לכל יחיד להתפלל על אריכות הגלות בין העכו”ם וכל יחיד שהוא בצרה יש לו להתפלל

קרא עוד »

תהילים – פרק לט

תהילים – פרק לט פרק תהילים זה עוסק ב: תפילת דוד על ייסוריו ולא שהיה מבעט בייסורים רק היה מצטער באשר שהייסורים מבטלין אותו מתורה

קרא עוד »

תהילים – פרק מ

תהילים – פרק מ פרק תהילים זה עוסק ב: כמה מעלות טובות שעשה הקב”ה עם ישראל ומי יכול למלל גבורתו אגידה ואדברה עצמו מספר ברא

קרא עוד »

תהילים – פרק מא

תהילים – פרק מא פרק תהילים זה עוסק ב: כמה מידות טובות והתעוררות רב להשכיל ולהשגיח האיך יתן צדקה ומי ומי קודם ואשרי מי שמשכיל

קרא עוד »