יום חמישי, ז’ סיון התשפ”ד
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

תהילים – פרק א

תהילים – פרק א פרק א בתהילים עוסק בהתעוררות לעסוק בתורה בלא חטא ואז יהיה בטוח שכל מעשה ידיו מצליחים ובהיפך הרשעים. (א) אַשְׁרֵי הָאִישׁ

קרא עוד »

תהילים – פרק ב

תהילים – פרק ב פרק ב בתהילים  ידבר לכל אדם שלא יתחכם על מדותיו של הקב”ה ואם יש לאדם איזה שמחה שיהיה ברעדה שלא יגרמו

קרא עוד »

תהילים – פרק ג

תהילים – פרק ג פרק  ג בתהילים עוסק ב: כשבא עונש על אדם אל יקוץ בתוכחות שמא לפי חטאו היה חייב עוד יותר וה’ יתברך

קרא עוד »

תהילים – פרק ד

תהילים – פרק ד פרק תהילים ד עוסק ב: מוסר לאדם שלא ילבין פני חברו ושלא יאמר רכילות ולשון הרע ושלא יקבלו. ולא יקנא אם

קרא עוד »

תהילים – פרק ה

תהילים – פרק ה פרק תהילים ה’ עוסק בתפלה לכל יחיד שהרשעים בשביל מעשיהם יאבדו וצדיקים ישמחו בשביל מעשיהם הטובים. (א) לַמְנַצֵּחַ אֶל הַנְּחִילוֹת מִזְמוֹר

קרא עוד »

תהילים – פרק ו

תהילים – פרק ו פרק תהילים ו עוסק בתפלה נוראה לכל אדם להתפלל בחליו שה’ יתברך ירפא אותו רפואת הנפש ורפואת הגוף וכל חולה המתפלל

קרא עוד »

תהילים – פרק ז

תהילים – פרק ז פרק תהילים ז עוסק ב: אם הקב”ה מיסר שונאך אל תשמח כאשר ענוש לצדיקים לא טוב ובשביל זה התנצל עצמו בכל

קרא עוד »

תהילים – פרק ח

תהילים – פרק ח פרק תהילים ח עוסק בשבח גדול להקב”ה על החסד שעשה עם אדם שפל אנושי ונתן להתחתונים התורה מה שנתקנאו בה מלאכי מעלה,

קרא עוד »

תהילים – פרק ט

תהילים – פרק ט פרק תהילים זה עוסק ב: יש לאדם ליתן שבח להקב”ה על שהצילו מיד שונאו העומד עליו לצערו ושהקב”ה שופט בצדק כל

קרא עוד »

תהילים – פרק י

תהילים – פרק י פרק תהילים י’ – יסופר הצלחת הרשע ואיך מתגאה בהצלחתו עד שאומר לית דין ולית דיין ושאין הקב”ה משגיח במעשה התחתונים.

קרא עוד »

תהילים – פרק יא

תהילים – פרק יא פרק תהילים יא עוסק בעניין גלות וגזירות אשר עמדו עלינו תמיד, ונתנו עיניהם עלינו, וכמה רבבות שנהרגו על דבר כבוד שמו

קרא עוד »

תהילים – פרק יב

תהילים – פרק יב בפרק תהילים יב’ המשורר מגנה אותם אנשים המלשינים ומספרים דלטורי ושפתי חלקות. (א) לַמְנַצֵּחַ עַל הַשְּׁמִינִית מִזְמוֹר לְדָוִד. (ב) הוֹשִׁיעָה יְהוָה

קרא עוד »

תהילים – פרק יג

תהילים – פרק יג פרק תהילים יג עוסק ב תפילה על אריכות הגלות. וכל אדם כשהוא בצרה יתפלל על צרותיו ועל אריכות הגלות. (א) לַמְנַצֵּחַ

קרא עוד »

תהילים – פרק יד

תהילים – פרק יד פרק תהילים יד מדבר על שתי מקדשות שחרבו, ואיך נבוכדנצר החריב בית ראשון, וטיטוס החריב בית שני. (א) לַמְנַצֵּחַ לְדָוִד אָמַר

קרא עוד »

תהילים – פרק טו

תהילים – פרק טו פרק תהילים טו עוסק בכמה מעלות ומידות טובות שראוי לאדם להתנהג בהם, ומי שיש בו כל המידות, הוא בטוח שישכון בגן

קרא עוד »

תהילים – פרק טז

תהילים – פרק טז פרק תהילים טז עוסק באם אדם צריך איזו בקשה, לא יבקש בזכות עצמו, באשר זכותו צריך להניח לבניו אחריו. (א) מִכְתָּם

קרא עוד »

תהילים – פרק יז

תהילים – פרק יז פרק תהילים יז עוסק ב – אל ידבר אדם גבוה מלפני הקב”ה שינסנו באיזה דבר עבירה, או על שאר דברים. ואם

קרא עוד »

תהילים – פרק יח

תהילים – פרק יח פרק תהילים יח עוסק ב: אם נעשה לאדם נס מפורסם, יש לו לומר שירה, ויכלול כל הניסים מיום בריאת עולם, כגון סדום

קרא עוד »

תהילים – פרק יט

תהילים – פרק יט פרק תהילים יט עוסק בראיית גבורתו של הקב”ה, יראה אל השמים והשמש והתורה ומתוכם נראה נוראות ונפלאות, עד שהבריות מספרים בשביל

קרא עוד »

תהילים – פרק כ

תהילים – פרק כ פרק תהילים כ תפילה למי שיש לו אוהב או קרוב באיזה צרה, אף שהוא רחוק ממנו ולא יכול לעזור לו, יאמר

קרא עוד »

תהילים – פרק כב

תהילים – פרק כב פרק תהילים כב עוסק בתפילה לכל יחיד על אריכות הגלות בן העכו”ם מעגמת הלב – מה שהיינו מקדם במעלה עליונה ולנדור

קרא עוד »

תהילים – פרק כג

תהילים – פרק כג פרק תהילים כג עוסק ב: כשהיה דוד המלך ביער חרת, ולא היה לו מידי לאכול ולשתות, וכמעט יצאה נשמתו, והזדמן לו

קרא עוד »

תהילים – פרק כד

תהילים – פרק כד פרק תהילים כד עוסק בתפילה שאם יש איזה דבר שהוא קידוש השם, יתפלל שיעשה בשביל קדושת שמו יתברך, לא בשבילו. ויזכור

קרא עוד »

תהילים – פרק כה

תהילים – פרק כה פרק תהילים כה עוסק בכך שראוי לאדם למסור נפשו בשביל קדושת שמו יתברך, כפועל שעושה מלאכה אצל בעל הבית בשביל מועט

קרא עוד »

תהילים – פרק כו

תהילים – פרק כו פרק תהילים כו עוסק בדוד המלך שמתחזק בתפילה ובחסידות נגד הקב”ה, עד שהיה מקנא עצמו למי שהיה במעלה וביראה יותר ממנו,

קרא עוד »

תהילים – פרק כז

תהילים – פרק כז פרק תהילים כז עוסק בהודאה ושבח בביטחונו בהש”י שמנצח מלחמותיו, ומ”מ אינו חפץ במלחמות, באשר שאינו יכול לקנות שלימות. רק אחת

קרא עוד »

תהילים – פרק כח

תהילים – פרק כח פרק תהילים כח עוסק בתפילה לכל יחיד ויחידה, שהקב”ה יעזרהו לילך בדרך הטוב, וימנעו מלילך עם רשעים פועלי און, וישלם לרשעים

קרא עוד »

תהילים – פרק כט

תהילים – פרק כט פרק תהילים כט עוסק ב: מזמור זה הם ח”י אזכרות, ונגדם תקנו חכמינו ז”ל ח”י ברכות. ויש לפרש כל מזמור על

קרא עוד »

תהילים – פרק ל

תהילים – פרק ל פרק תהילים ל עוסק במוסר שאל יצטער אדם אם הקב”ה שולח עליו ייסורים בעוה”ז, שאי אפשר לבוא לידי עוה”ב אלא ע”י

קרא עוד »

תהילים – פרק לא

תהילים – פרק לא פרק תהילים לא עוסק במוסר היות בטחונו בהקב”ה, וליתן נשמתו לפיקדון, ויבטח בהקב”ה. וכל העתים הם בידו לעשות כמו שירצה. (א)לַמְנַצֵּחַ

קרא עוד »

תהילים – פרק לב

תהילים – פרק לב פרק תהילים זה עוסק ב: ידבר מוסרים גדולים והכלל הוא אשרי לאדם שיעשה תשובה ויש לו ייסורים בעוה”ז ולא יהיה כבהמה

קרא עוד »

תהילים – פרק לג

תהילים – פרק לג פרק תהילים זה עוסק ב: מוסר גדול לצדיקים ולישרים שיהללו את הקב”ה באשר כל מי שיודע יותר בחכמת התורה יותר ראוי

קרא עוד »

תהילים – פרק לד

תהילים – פרק לד בפרק תהילים זה בו נתבאר, כשהיה דוד אצל אכיש אחיו של גלית והיה בסכנה גדולה היה עושה עצמו כשוטה והוריד רירו

קרא עוד »

תהילים – פרק לה

תהילים – פרק לה פרק תהילים זה עוסק ב: תפילה נוראה ונפלאה על שונאיו שיהיו כמוץ ומלאך ה’ רודפם והכל באה מעם ה’ יתברך. (א)

קרא עוד »

תהילים – פרק לו

תהילים – פרק לו פרק תהילים זה עוסק ב: מוסר על אותם אנשים הלכו אחר יצרם והיצר הרע אומר להם שאל ישימו מוראו של הקב”ה

קרא עוד »

תהילים – פרק לז

תהילים – פרק לז פרק תהילים זה עוסק ב: דוד המלך מוכיח דורו, שאל יקנאו ברשעים ובהצלחתם ויש לחוש שיתפתו להם. אלא יבטחו ב- ה’.

קרא עוד »

תהילים – פרק לח

תהילים – פרק לח פרק תהילים זה עוסק ב: תפילה לכל יחיד להתפלל על אריכות הגלות בין העכו”ם וכל יחיד שהוא בצרה יש לו להתפלל

קרא עוד »

תהילים – פרק לט

תהילים – פרק לט פרק תהילים זה עוסק ב: תפילת דוד על ייסוריו ולא שהיה מבעט בייסורים רק היה מצטער באשר שהייסורים מבטלין אותו מתורה

קרא עוד »

תהילים – פרק מ

תהילים – פרק מ פרק תהילים זה עוסק ב: כמה מעלות טובות שעשה הקב”ה עם ישראל ומי יכול למלל גבורתו אגידה ואדברה עצמו מספר ברא

קרא עוד »

תהילים – פרק מא

תהילים – פרק מא פרק תהילים זה עוסק ב: כמה מידות טובות והתעוררות רב להשכיל ולהשגיח האיך יתן צדקה ומי ומי קודם ואשרי מי שמשכיל

קרא עוד »

ההרשמה התבצעה וצוות הללויה ירשום את האותיות בספר עבור החיילים הגיבורים שלנו. יחד ננצח.

שימו לב!

כדי לכתוב ספר תורה וכדי להמשיך ולעמול אנו זקוקים לעזרתכם

השקיעו מספר דקות והוסיפו זכויות לעם ישראל