יום שישי, ו’ תמוז התשפ”ד
Search
Close this search box.

שתף:

מעלת קריאת תהילים

מעלת קריאת תהילים

מעלת קריאת תהילים בכל יום

אשרי האומר מזמורים והלומד בספר תהילים, שהוא חשוב ומרוצה לפני הקב”ה עד מאוד. ואמרו חכמינו ז”ל במדרש, התפלל דוד המלך לפני הקב”ה ואמר “יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך”, אזכה שיהיו דבריי נאמרין בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, ויהיו קורין בהם והוגים בהם ונוטלים עליהם שכר כנגעים ואהלות .

חז”ל במדרש ילק”ש יט, טו. וכן במס’ שקלים פ”ב ה”ה ובשוחר טוב סא, ג. וע”ע ראשית חכמה פרק אהבה י, יד. וע”ע במ”ש מהרי”ץ בסי’ עץ חיים בסדר הלימוד בלילי שבת קודש. וכ”כ הרשל”צ מרדכי אליהו שליט”א בס’ תהילים בהוצ’ דרכי הוראה לרבנים בירושלים, וסיים בלש”ק: “ובודאי שתפילתו של צדיק נשמעת”.

גודל אמירת תהילים

גדולה אמירת תהילים לפני ה’ יתברך גם באמירת כמה מזמורים כסדר לשבח בהם מתוך שמחה וטוב לבב, וגם באמירת מזמור אחד ושניים מסיבה ארעית כדי להגן ולבטל גזירה וצער לפרט ולכלל ולהפכם לטובה.

התמדה בקריאת תהילים

וראוי לכל אדם, בין איש ובין אשה וגם לחנך הקטנים, להתמיד באמירת תהילים, ואשרי מי שקובע עצמו לומר תהילים בכל יום. ובמיוחד ראוי הדבר לתלמידי חכמים, שהם חייבים ביותר לשאת תפילה ותחנונים להצלת הפרט והכלל בישראל. ומעלה גדולה ביותר לאומרם בציבור.

כ”כ הרב בעל יסוד יוסף זצ”ל, הוא רבו של בעל קב הישר. וע”ע במ”ש הרמ”מ מלובביץ זת”ע בס’ שערי מנהג והלכה או”ח סי’ צ’, וכן הוא בקובץ מכתבים המצורף לתהילים מהד’ חב”ד, על התקנה במנהגי חב”ד לקבוע סדר אמירת תהילים בכל יום, ועיקר הטעם מתוך שמחה וטוב לבב. והטעם להגן ידוע כמ”ש לקמן. חובת ת”ח – פשוט וכמ”ש בס’ דרך צדיקים ח”א בעמ’ 246, משם הרה”ק רבי חיים סנוואני זת”ע שכן עורר והמריץ לת”ח. וכ”כ הרשל”צ מרדכי אליהו שליט”א בס’ תהילים בהוצ’ דרכי הוראה לרבנים בירושלים. לאמרם בציבור – וזכות הרבים עומדת לו, וכמ”ש מו”ר הר”ח כסאר שליט”א בשו”ת החיים והשלום סי’ ק”מ. וע”ע לקמן, הבאנו מנהגים שונים שהזכירו לאמירת תהילים

כל האומר תהילים בכל יום

מעלות רבות בלימוד מזמורי התהילים, וכמו שאמרו: כל האומר תהילים בכל יום כאלו קיים כל התורה כולה, ומובטח לו שהוא בן העולם הבא, וזוכה להיות תחת כסא הכבוד. עוד כתב מרן החיד”א, כי הרגיל בתהילים דוחה כל מיני פורעניות וכמה פגעים רעים מעליו ומעל בני ביתו ומשפחתו וכל בני דורו, ומגלגל עליו ועליהם כל מיני שפע, ברכות טובות והצלחות ורחמים וחסדים. ועוד מעלות הזכרנום בסמוך.

רבינו אפריים בפירושו כלי יקר עה”ת פר’ וזאת הברכה, ופר’ וישלח, ויגש. הביאו מרן החיד”א בהק’ שם. וע”ע בראשית חכמה פרק אהבה י, לא. ובס’ יסוד יוסף לרבו של הרב קב הישר. ועוד מעלות רבות ראה במ”ש כאן בקונטרס “תהילות יוסף”, ועוד ידוע במפתח “סגולות המזמורים”.

סגולת לימוד תהילים

הלימוד במזמורי התהילים יש בו סגולות רבות בכל מזמור ומזמור, המועילות להידבק באהבת ה’ יתברך ויראתו. ועוד סגולות רבות לברכה והצלחה, לרפואת החולה, לעילוי נשמת הנפטר, ולתיקון עוון הכעס, להכניע היצר, לתיקון פגם ברית-קודש, ולהשלים נפש האדם בתשובה שלימה, ומהם הזכרנו בסמוך.

עיין ברמב”ם הל’ ע”ז פרק יא הלכה יב. ומ”ש מהרי”ץ בסוף סדר ליל יום הכיפורים ובהגהת הר”ד שם. ובהק’ המלבי”ם לפי’ על תהילים. ראה עוד במ”ש כאן בקונטרס “תהילות יוסף”, ועוד במפתח “סגולות המזמורים”. ומעלתו לתשובה – ע”ע בשו”ת אגרות משה ח”ד או”ח סי’ קיז. מעלת קריאת תהילים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ההרשמה התבצעה וצוות הללויה ירשום את האותיות בספר עבור החיילים הגיבורים שלנו. יחד ננצח.

שימו לב!

כדי לכתוב ספר תורה וכדי להמשיך ולעמול אנו זקוקים לעזרתכם

השקיעו מספר דקות והוסיפו זכויות לעם ישראל