יום שישי, ו’ תמוז התשפ”ד
Search
Close this search box.

שתף:

קדושת ספר תהילים

קדושת ספר תהילים

ספר תהילים נתקדש בין כתבי הקודש, וצריך לנהוג בו כבוד. ולפיכך, יזהר שלא יאחזנו בביזיון ולא יטלטלנו בזלזול.

כך הדין ידוע בכל כתבי הקודש. וע”ע ברמב”ם הל’ יסודי התורה פ”ו, ובהל’ ס”ת פ”י

ראוי שלא להשתמש בספר תהילים

ראוי שלא להשתמש בספר תהילים, ככל ספר קדש, על מנת להניחו תחת ספר אחר כדי להגביהו לנוחות הקורא. אבל אם הספר כבר מונח, מותר להניח עליו ספר כדי להגביהו לקורא.

הט”ז בשו”ע יו”ד סימן רפב סק”יג (וע”ע בילק”י ח”ב עמ’ שכד).

להשתמש בספר התהילים כדי להגן מפני השמש

אסור להשתמש בספר התהילים כדי להגן מפני השמש הזורחת עליו, אבל להגן על הספר עצמו מפני השמש מותר וכן ראוי שיעשה. וי”א שרשאי להסתיר עם הספר גם לצורך הגנת עצמו.

“אסור” – החיי אדם כלל ל”א אות מ”ז, אבל המגן אברהם (סי’ קנד סק”יד כתב להקל גם לצורך עצמו. וע”ע בילק”י ח”ב (עמ’ שכד).

תהילים מתחת לכר התינוק

אסור להניח ספר תהילים כמו כל ספר קודש מתחת לכר התינוק וכד’. ומותר להניחו ליד הכר. ויש מתירים להניחו מתחת צדדי הכר אך לא כנגד הראש.

כ”כ הרשל”צ מרדכי אליהו זצ”ל בס’ תהילים בהוצ’ דרכי הוראה לרבנים בירושלים.

תהילים הנדפסים על ידי מסיונרים

אזהרה צריך להזהיר את העם בעניין הספרים שהם דפוס האפיקורסים, ובכללם הספרים הנדפסים ע”י המסיונרים, שאסור ללמוד בהם. ואיך אדם ילמד תהילים שהוא בקשת רחמים בדפוס של האפיקורסים שהם שנואים לה’?! לכן אסור שילמדו בהם תהילים וכל לימוד שהוא.

מלשון הגרי”ח בס”ם מים חיים עמ’ רעו. ואע”פ שיש פוסקים שכתבו להקל באופן עראי, לכו”ע המחמיר ונמנע תבוא עליו ברכה. וע”ע שו”ת שמש ומגן ח”ב או”ח סי’ ס”ו, שו”ת יחו”ד ח”ג סי’ ע”ט, ובספר “לימוד תורה” להרב זכאי פ”כז סע”ל, ומקורותיו שם.

ספר תהילים שבלה

ספר תהילים שבלה ואיננו ראוי עוד לקריאה צריך להניחו בגניזת כתבי קודש. ורבי יוסי אומר, כל המכבד את התורה גופו מכובד על הבריות וזוכה לכתר תורה.

מרן בשו”ע או”ח סי’ קנד, ומ”ש מהרד”ם שם בסק”יב דאפילו הכי משתדלים לעשות לו קיום, וכמ”ש במנב”ר שם בסק”יד בזה”ל: “שצריך לגונזן ואסור לשורפן, ואע”ג דכוונתו שלא יבואו לידי בזיון מ”מ דרך השחתה עביד, וכתב הרמב”ם במל”ת סימן ס”ה שהמאבד כתבי הקודש עובר בלאו דלא תעשון כן לה’ אלהיכם וה”ה בכל תשמישי קדושה יש ליזהר בזה”, עכ”ל. ועוד בשו”ע יו”ד סי’ רפ”ב ה”ה. ובשו”ת עשה לך רב ח”ג סי’ כח. דברי רבי יוסי, במסכת אבות פ”ד משנה ו’, וע”ע בפי’ רש”י ורע”ב. ומשנה זו הביאה הרמב”ם להלכה בהל’ ס”ת פ”י ה”יא, והוסיף מו”ר הר”ח כסאר זצ”ל שעוד זוכה לכתר תורה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ההרשמה התבצעה וצוות הללויה ירשום את האותיות בספר עבור החיילים הגיבורים שלנו. יחד ננצח.

שימו לב!

כדי לכתוב ספר תורה וכדי להמשיך ולעמול אנו זקוקים לעזרתכם

השקיעו מספר דקות והוסיפו זכויות לעם ישראל