יום שבת, ז’ תמוז התשפ”ד
Search
Close this search box.

שתף:

הרב מעטה תהלה על מעלת תהילים

הרב מעטה תהלה על מעלת תהילים

הרב מעטה תהלה על מעלת תהילים

אשרי האיש הלומד תהילים.

שבין הכל נזכרו בו כ”ד פעמים מלת “אשרי”, והוא רומז לשם דויד מלא הנזכר בדברי הימים שהוא בגימטרייה כ”ד (הרב מעטה תהלה על מעלת תהילים ג’).


אשרי האיש הלומד תהילים.

שהוא בגימטרייה מלאה באותיותיה עם הכולל עולה למספר רו”ת. וזהו שאמר לה הקב”ה ישלם ה’ פעלך, וזכתה ויצא ממנה דוד שריווהו להקב”ה בשירות ותשבחות, ועל כן נקרא שמה רות (הרב מעטה תהלה ז’. ומקורו בדברי רבי יוחנן בגמ’ ב “ב דף יד ע”ב).

הרב מעטה תהלה תהילים הללויה
הרב מעטה תהלה תהילים הללויה

אשרי האיש הלומד תהילים.

שבמילוי אותיות תהילים עם חמש האותיות עולה מספר כת”ר, ורמז לרות שזכתה לראות את זרעה בכתר מלוכה של דוד ושלמה. וגם רות דוד עולה בגימטרייה כת”ר (הרב מעטה תהלה ז’).


אשרי האיש הלומד תהילים.

שרמוזים בו שמות דוד ושלמה, שכן תהילים עם האותיות שווה בגימטרייה דוד המלך ושלמה המלך (הרב מעטה תהלה ט’).


אשרי האיש הלומד תהילים.

שכן אמרו כי דוד הוא גלגול אדם הראשון, ובא לתקן חטאו. ובת שבע היא גלגול חוה ובאה לתקן חטאה. והרמז כי דוד בחשבון קטן שווה האדם, ובת שבע בחשבון קטן שווה חוה. וכן רמוז הוא בתהילים, כי תהילים בראש וסוף תיבה הוא אותיות ת”ם ואמצע תיבה שווה בגי’ אד”ם, ובא לרמוז כי דוד תם בחטאו ורק בא לתקן חטא אדם הראשון (הרב מעטה תהלה י’, וכמ”ש בתה”ל).


אשרי האיש הלומד תהילים.

שהוא במספר קטן שווה טו”ב, ורומז לתורה שנקראת טוב ככתוב כי לקח טוב נתתי לכם. ורומז גם לקב”ה שנקרא טוב, וגם הוא כמניין דוד עם האותיות (הרב מעטה תהלה ה’. ואפשר רמז בו למשה רבינו שנקרא טוב, ודוד הע”ה משובח כמשה כמ”ש לעיל בשם תה”ל).


אשרי האיש הלומד תהילים.

שבו נרמזו כל תרי”ג מצוות וז’ דרבנן. ועליו אמר רבי, וחשב כ”ב פעמים שנאמר בו “אשרי” כנגד כ”ב אותיות התורה (הרב מעטה תהלה א’. תה”ל ה’ בשם ספר המצוות על תהילים).


אשרי האיש הלומד תהילים.

וכמ”ש חז”ל שכל האומר תהילים בכל יום כאלו קיים כל התורה כולה. ורמוז בכתוב שנאמר “תכו לרגליך ישא מדברותיך” שהוא ר”ת תלים, וסמיך ליה “תורה צווה לנו משה מורשה”. ועוד רמוז בגי’ של מילוי אותיות תהילי”ם שהיא שווה התור”ה (הרב מעטה תהלה טז).


אשרי האיש הלומד תהילים.

שעליו אמר רבי יהושע בן קרחה, כי נזכרו בו כ’ פעמים מילת “אשרי” כנגד כ’ פעמים שנזכר שם הוי”ה ב”ה בספר ישעיה (מעטה תהלה, לרבי יעקב רקח זצ”ל, מחו”ר ק”ק טריפולי שבלוב. בהק’ לפירושו זה על תהילים, א’).


אשרי האיש הלומד תהילים.

שכך התפלל דוד לפני הקב”ה, יהיו לרצון אמרי פי. יעשו לדורות ויכתבו לדורות אמרי פי ויחוקקו לדורות, ולא יהיו קורין בהם כקורין בספרים אלא יהיו קורין בהן ונוטלין שכר עליהם כנגעים ואהלות. אמר ר’ ירמיה בר שלום בשם ר’ יוחנן, אמר דוד לפני הקב”ה, יהו מזכירים אותי בבתי כנסיות ובתי מדרשות וכאלו חי וקיים אני בשני עולמים. ורמז הוא בגי’ של מילוי אותיות תהילי”ם שהוא שווה נעי”ם אהלו”ת עם הכולל. וזכה בבקשתו, שכן למדונו חז”ל: אמר לו הקב”ה, דוד חייך אע”פ שאתה מת אין שמך זז מביתי לעולם, אלא על כל קרבן וקרבן הם מזכירים שמך ואומרים שירים משלך מזמור לדוד (פסיקתא רבתי ב’. מדרש תהילים, א’ עה”פ בתהילים יט, טו. תה”ל ז’. הרב מעטה תהלה א’).

אשרי האיש הלומד תהילים.

שהוא בר”ת ת’למוד ה’ מ’זמורים ל’ילה י’ום (הרב מעטה תהלה ו’).


אשרי האיש הלומד תהילים.

שכל העוסק בתהילים ניצול מן היצר. שכך אמר הרב יוסף תהילות, כי לא יגרע מצדיק לומר כל ספר התהילים בכל שבוע מידי שבת בשבתו, ואם יוכל ללמוד פעם אחת בחול ופעם בשבת. והוא רמז כי תהילי”ם בגי’ כל”ל יו”ם בשבו”ע. וגם שני פעמים ק”ן מזמורי התהילים שווה ש’ והוא כחשבון יצ”ר, ועוד תהילי”ם בגי’ מג”ן לפנ”י המזיקי”ן (הרב מעטה תהלה כא. וכ”כ הגר”ח פלאג’י בראש הק’ לספרו הכתוב לחיים).


אשרי האיש הלומד תהילים.

שכן תהילים נוטריקון מ’לימודי י’זכה ה’אדם ל’עשות ת’שובה (הרב מעטה תהלה יב).


אשרי האיש הלומד תהילים.

שהוא מועיל לתקון פגם הברית כעוסק במשניות סדר טהרות, שתיקון גדול הוא לפגם הברית, והוא תיקון גדול למקרה לילה, שהוא תיקון גדול לפגם הברית קודש. ומי שח”ו נכשל בחטא נורא זה, יטבול באותו היום ויאמר העשרה מזמורים, שהם עשרה מיני נגינה, והם: ט”ז, ל”ב, מ”א, מ”ב, נ”ט, ע”ז, צ’, ק”ה, קל”ז, ק”ן. וכל הנוהג בזה, אין צריך לדאוג עוד כלל מפגם הנורא של המקרה ח”ו, כי בודאי נתקן ונתכפר לו. ורמז הוא בגי’ של מילוי אותיות תהילי”ם עם האותיות והכולל שהוא שווה ברי”ת (הרב מעטה תהלה יט. כך מובא בשם הרב כנף רננים, וכן בשם מוהר”ן זצ”ל שהוא נכד להבעש”ט זצ”ל. תה”ל ז’).


אשרי האיש הלומד תהילים.

שהם מסוגלים ביותר לתיקון הברית ולתשובה. כמ”ש עה”פ ואלה שמות בני ישראל הבאים, ס”ת תהילים, כי קריאת תהילים היא תיקון גדול לפגם הברית. ור”ת ישוב, כי קריאתם מסוגל שישוב האדם תשובה (הרב מעטה תהלה כו. והרב חיים יעקב צוקרמן זצ”ל כתב עוד בספרו אוצר חיים עה”ת בשם הרד”ב מייזלס בס’ אור דוד, כי סופי התיבות בפסוק זה רומזים גם לנ”ל על יעקב שהיה אומר כל ספר תהילים בבית לבן, וזהו הבאים מצריימה מלשון הבאים במיצר. ומיניה גם למדנו שהוא סגולה לכל צרה שלא תבוא).


אשרי האיש הלומד תהילים.

שהוא מכניע הסט”א שעולה בגי’ תלי”ם, ונוסף בו אות ה”א הרומזת לשכינה שבאה לאדם (הרב מעטה תהלה ד’. וע”ע במ”ש הגר”ח פלאג’י זצ”ל בהק’ לספרו הכתוב לחיים משם הרב גרשון אשכנזי זצ”ל בהק’ לספרו הנדפס בצפת, ושכ”כ יוסף תהלות אות ח’, וע”ע לקמן בדרשת הגר”א אלנדאף זצ”ל).

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ההרשמה התבצעה וצוות הללויה ירשום את האותיות בספר עבור החיילים הגיבורים שלנו. יחד ננצח.

שימו לב!

כדי לכתוב ספר תורה וכדי להמשיך ולעמול אנו זקוקים לעזרתכם

השקיעו מספר דקות והוסיפו זכויות לעם ישראל